mr. sc. Luka Marijanović

Mr. sc. Luka Marijanović

Mr. sc. LUKA MARIJANOVIĆ, u nastavnom zvanju i na radnom mjestu višeg predavača pri katedri Svetog pisma Staroga zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku rođen je u Donjim Andrijevcima 14. listopada 1943., sin je Petra i Barice r. Seletković. Osmogodišnju školu završio je u Donjim Andrijevcima, srednje obrazovanje je stekao 1962. na Interdijecezanskoj gimnaziji u Zagrebu i danas ugasloj Biskupijskoj gimnaziji J. J. Strossmayer u Đakovu 30. lipnja 1962., odnosno na tzv. Pripravnom tečaju Visoke bogoslovne škole u Đakovu s ispitom zrelosti. Osnovni filozofsko-teološki studij kroz pet godina završio je 10. ožujka 1969. na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu. Za svećenika đakovačke i srijemske biskupije zaređen je 29. lipnja 1968. U njoj je obnašao različite crkvene službe. Najprije službu vikara u župi Uzvišenja sv. Križa u Osijeku - Retfala od 1. veljače 1969. do 14. listopada 1969. Za vrijeme studija odslužio je redoviti vojni rok u trajanju od godinu i pol dana od 27. rujna 1963. do 14. ožujka 1965.

Na Teološkom fakultetu Papinskog lateranskog sveučilišta u Rimu stekao je diplomu magisterija bogoslovskih znanosti 12. lipnja 1970. Magistarski rad nosi naslov: "De creatione et redemptione in Concilio Vaticano II". Na Teološkom fakultetu na Lateranu upisao je curriculum ad doctoratum, prijavio doktorsku dizertaciju na biblijsko-dogmatskoj specijalizaciji pod naslovom: "Il 'Tu es Petrus' nell'esegesi della Chiesa primitiva (Mt 16,18-19)", te održao ogledno predavanje (lectio coram) 11. lipnja 1974. Na Biblijskom fakultetu Papinskog biblijskog instituta u Rimu postigao je diplomu magisterija biblijskih znanosti 11. svibnja 1974. Magistarski rad nosi naslov: "De parabola seminantis (Mc 4,1-9) et eius interpretationes ultimis tribus decenniis". Prekinuo je dalji studij da bi od 1. rujna 1974. zbog prijekih i neodgodivih potreba Visoke bogoslovne škole u Đakovu bio imenovan profesorom biblijskih znanosti 1. rujna 1974. U međuvremenu je na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu bio upisao postdiplomski studij i kraće vrijeme radio na izradbi doktorske disertacije (god. 1980.).

U nastavi je od 1. rujna 1974. do sada, s punim radnim vremenom. Kroz prvih deset godina je sam držao sva predavanja iz biblijskog studija i biblijske teologije, dok danas na Fakultetu rade četiri bibličara. Sada prof. Marijanović predaje ove predmete: Hebrejski jezik, Posebni uvod u Sveto pismo SZ, I. dio, Egzegeza Starog zavjeta (Petoknjižje i povijesne knjige), I. dio, Uvod i egzegeza Novog zavjeta, II. (Ivanovski spisi), Uvod i egzegeza Novog zavjeta, IV. (Pavlove poslanice i ostali epistolarni dio Novoga zavjeta). Tu pridolaze još izborni kolegiji i seminari.

Uz redovitu službu predavača biblijskih znanosti kroz dvanaest je godina obavljao službu tajnika VBŠ-e škole u Đakovu (od 15. rujna 1975. do 15. runa 1985., te ponovno od 26. rujna 1991. kroz dvije godine). Kroz sedam je godina vršio službu nadstojnika knjižnice i knjižničara VBŠ-e u Đakovu. Kroz osam godina bio je angažiran kao predavač i animator u "Dopisnoj teologiji" za višu teološku kulturu pri KBF-u u Zagrebu, odjel u Đakovu i Osijeku (od 27. rujna 1978. do jeseni 1986.). Osim toga, bio je predavač za Sv. Pismo na bivšem Institutu za teološku kulturu u Osijeku. Tijekom svog studija u Rimu predavao je kroz tri godine hrvatski jezik i književnosti južnoslavenskih naroda na slovačkoj gimnaziji (Istituto slovacco dei SS. Cirillo e Metodio, Via Cassia, Km 14.5, 00123 La Storta ~ Roma u škol. god. 1971./1972. do 1973./1974.) i na ukrajinskoj gimnaziji (Pont. seminario minore ucraino S. Giosafat, Via Boccea, 480, 00166 Roma, škol. god. 1973./1974.) u Rimu.

Godinu dana predavao je latinski jezik u srednjoškolskom Centru za usmjereno obrazovanje Braća Ribar u Osijeku (1990./1991.), te godinu dana grčki jezik na Klasičnoj gimnaziji i kolegiju Fra Marijana Lanosovića u Slavonskom Brodu (1997./1998.). Od akad. god. 1997./1998. do 1999./2000. bio je zaposlen kao izvanjski suradnik za latinski jezik na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Akad. god. 1998./1999. i 1999./2000. predavao je latinski jezik na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku. Od akad. god. 2003./2004. do 2004./2005. predavao je kolegij "Uvod u Bibliju" na dislociranom studiju u Vukovaru Visoke učiteljske škole u Osijeku, danas Učiteljskog fakulteta u Osijeku.

Uz edukativno-pedagoški rad bavio se i prevođenjem. Sudjelovao je na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima. Objavljuje članke iz biblijske tematike u domaćim časopisima, obavlja recenzije. Vodio je ili još vodi duhovne vježbe za svećenike, svećeničke rekolekcije, konferencije, tribine kod kuće i u inozemstvu. Kroz punih šest godina (od 23.10.1979. do 23.10.1985.) bio je suradnikom u službi crkve Presvetog Srca Isusova Milosrdnih sestara Sv. križa u Đakovu, a od 20.10.1990. do 20.10.1996. bio je rektor iste samostanske crkve sestara Sv. križa. Kroz pet godina bio je sudac biskupijskog crkvenog sudišta u Đakovu. Kroz osam godina predavao je Sv. pismo na internoj školi sestara Sv. križa u Đakovu (1991.-1998., 2007.-2009.). Vodio je više od deset puta studijska putovanja po Svetoj zemlji (u organizaciji "Generalturista" iz Zagreba, "Adria Airways" iz Zagreba, itd.).

Niz godina je bio ovlašteni djelitelj sv. potvrde u Đakovačkoj i srijemskoj biskupiji. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 11. ožujka 2000. godine "kapelanom Njegove svetosti", a biskup msgr. dr. Marin Srakić imenovao ga je 15. lipnja 2004. kanonikom Stolnog kaptola u Đakovu, predsjednikom tzv. Prosinodalnog ispitnog povjerenstva, kanonikom pokorničarom Prvostolne crkve u Đakovu od Božića 2005., članom Zbora savjetnika u jednom mandatu, itd. Uz obavljanje nastavnog rada prema nastavnom planu i programu mr. Marijanović potiče uključivanje studenata u znanstveno-istraživačke i nastavne djelatnosti. Obavlja i sve druge zadatke na Fakultetu i izvan njega, koji su mu povjereni.

Bibliografija kronološkim redom od 2005. godine uključivo:

250. obljetnica rođenja Josipa Stjepana Reljkovića, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, ubuduće VĐSB) 132(2004), str. 869-870. Isti članak je objavljen kao prilog u zborniku: Luka MARIJANOVIĆ, 250. obljetnica rođenja Josipa Stjepana Reljkovića, u: Katica ĆORKALO JEMRIĆ - Martin GRGUROVAC (uredili), 10. dani Josipa i Izvana Kozarca, Zbornik za 2004. godinu, Vinkovci, 2005., str. 211-214.
Tradicija odijevanja u Svetom pismu: znak vjerskog i narodnog identiteta, u: VĐSB 133(2005), str. 92-99.
Antun Dević, Župa Ruščica, Ruščica, 2005., str. 390, (u rubrici "pogled u knjigu"), u: VĐSB 133(2005), str. 738-739.
Navjestitelji radosne vijesti o vječnome životu, u: VĐSB 133(2005), str. 771.-778.
O mudrosti sv. Petra, u: Ivica RAGUŽ, Vesperae sapientiae christianae, Tribine 2, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2005, str. 165-189.
Josip Stjepan Relković i hrvatska narodna imena mjeseci u godini, u Katica ĆORKALO JEMRIĆ - Martin GRGUROVAC (uredili), 10. dani Josipa i Ivana Kozarca, Zbornik za 2004. godinu, Vinkovci, 2005., str. 110-147.
Ilija Okrugić i njegov "Sastanak vila", u: Prvi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova II, Zagreb, 1997, str. 415-419. i Ilija Okrugić Srijemac i njegov "Sastanak vila..., u: Diacovensia, teološki pogledi 5(1997), 69-84. Isti članak je preuzet u: Ilija Okrugić - Srijemac i njegov "Sastanak vila..., u: Ilija OKRUGIĆ - SRIJEMAC, Sastanak vila na Velebitu, u Trnavi i Đakovu..., drugo izdanje, Matica hrvatska, ogranak Đakovo, Đakovo, 2005., str. 57-80.

Prof. Marijanović je surađivao u mjesečniku "Živo vrelo" od kolovoza 2004. pa dalje:

Psalam 2. - Mesijanska drama, u: Živo vrelo, Liturgijsko-pastoralni list 21(2004),8, str. 32-33;
Psalam 23. - Gospodin, Pastir dobri, u: Živo vrelo 21(2004),9, str. 32-33;
Psalam 147. - Hvalospjev Svemogućemu, u: Živo vrelo 21(2004),10, str. 32-33;
Psalam 130. - Iz dubine vapijem tebi, u: Živo vrelo 21(2004),11, str. 32-33;
Psalam 96. - Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, u: Živo vrelo 21(2004),13, str. 36-37.
Psalam 72. - Mesijino kraljevstvo, u: Živo vrelo 22(2005),1, str. 36-37.
Psalam 51. - Božje oproštenje kao novo stvaranje, u: Živo vrelo 22(2005), 2, str. 36-37.
Psalam 16. - Gospodin je moja baština, u: Živo vrelo 22(2005),3. str. 36-37.
Psalam 100. - Kliči Bogu, sva zemljo!, u: Živo vrelo 22(2005),4, str. 36-37.
Psalam 104. - Pošalji Duha svojega, Gospodine! u: Živo vrelo 22(2005),5, str. 36-37.
Psalam 89. - Hvalospjev Bogu vjernome, u: Živo vrelo 22(2005),6, str. 36-37.
Psalam 65. - Zahvalnica Darivatelju života, u: Živo vrelo 22(2005),7, str. 34-35.
Psalam 138. - Pred licem anđela pjevam tebi, u: Živo vrelo 22(2005),8, str. 36-37.
Psalam 25. - Pokaži mi putove svoje, u: Živo vrelo 22(2005),9, str. 36-37.
Psalam 18. - Ljubim te, Gospodine, u: Živo vrelo 22(2005),10, str. 36-37.
Psalam 128. - Obitelj kao mjesto svetoga susreta s Bogom, u: Živo vrelo 22(2005),11, str. 36-37.
Veliča duša moja Gospodina, u: Živo vrelo 22(2005),12, str. 36-37.
Psalam 98. - Svi krajevi svijeta vidješe spasenje, u: Živo vrelo 22(2005),13, str. 38-39.
Psalam 95. - Poziv na hvalu Bogu Stvoritelju, u: Živo vrelo 23(2006),1, str. 36-37.
Psalam 103. - Bog je ljubav, u: Živo vrelo 23(2006),2, str. 36-37.

200. obljetnica Gospe Aljmaške i učenja o oprostu, u: Vlado KOŠIĆ, "Alma refugii Mater, Aljmaška majka od utočišta", Aljmaško svetište i slavonski marijanski propovjednici 18. i 19. stoljeća, Zbornik radova Nacionalnoga mariološkog simpozija 29. travnja 2005. u Đakovu i 30. travnja 2005. u Aljmašu, Kršćanska sadašnjost i Hrvatski mariološki institut, Zagreb, 2007., str. 101-115.

Psalam 137 - Sjećanje na progonstvo, u: CIFRAK, Mario ~ HOHNJEC, Nikola (uredili), Neka iz tame svjetlost zasine!, Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života i 40. obljetnice profesorskoga rada, Kršćanska sadašnjost, Biblijski institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007., str. 171-211;

Psalam 22. - Patnje i nade pravednika, u: Živo vrelo 23(2006),3, str. 36-37;
Psalam 118. - Pjesma o životu, u: Živo vrelo 23(2006),4, str. 36-37;
Psalam 47(46). - Uzlazi Bog uz klicanje, u: Živo vrelo 23(2006),5, str. 38-39;
Psalam 33. - Puna je zemlja dobrote Gospodnje!, u: Živo vrelo 23(2006),6, str. 36-37.
Josip Egipatski u psalmima, u: Biblija danas 11(2006),3, str. 6-9.
Biblija u liturgiji Crkve, u: VBĐS 134(2006), str. 436-442.
Psalam 85. - Molitva za mir, u: Živo vrelo 23(2006),7, str. 36-37.
Psalam 34. - Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba, u: Živo vrelo 23(2006),8, str. 36-37.
Psalam 146. - Hvali, dušo moja, Gospodina!, u: Živo vrelo 23(2006),9, str. 36-37.
Psalam 90. - Nauči nas, Gospodine, dane naše brojiti, u: Živo vrelo 23(2006),10, str. 38-39.
Psalam 24. - Gospodinu koji dolazi, u: Živo vrelo 23(2006),11,36-37.
Kroz galeriju naših starih i novijih bogoslova i svećenika, u: VBĐS 134(2006), str. 892-896.

Isusov poučni razgovor s Kanaankom - Susret Riječi s poganstvom (Mt 15,21-28), u: Marko JOSIPOVIĆ ~ Božo ODOBAŠIĆ ~ Franjo TOPIĆ (priredili), U službi Riječi i Božjega naroda, Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja, Studia Vrhbosnensia - 14, Sarajevo, 2007., str. 235-281.

Naš Kampanel uz nedjelju sredstava društvenog priopćivanja, prilog za "Kampanel, župni list župe svetog Josipa, Vela Luka", god. 5(2007),2(11), str. 4-11.

Ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje (Lk 22,27), u: VBĐS 135(2007), str. 295-299.

Jasmin MILIĆ ~ Dimitrije POPADIĆ, Kanoni sinode u Dordrechtu 1618.-1619. (prijevod s latinskog Mr.sc. Luka Marijanović), Osijek, 2007.

Crkva i crkveni život Šokaca (Pabirci po povijesti Šokaca u đakovačkoj i srijemskoj biskupiji), u: Martin GRGUROVAC, Šokadija i Šokci, Podrijetlo i naseljavanje Šokaca, Prosudbe i mišljenja o Šokcima: od kuda su, gdje žive, o imenu, crkveni život i znamenja vjere, jezik, umjetnost, gastronomija, graditeljstvo, rodovske zadruge, Privlačica, Vinkovci, 2007., str. 144-162.

Zahvaljivanje u Svetom pismu i kod nas, u: VBĐS 135(2007), str. 675-682.
Služba žene u prvoj Crkvi i misijsko djelovanje, u: VBĐS 135(2007), str. 871-875.
Tristota godišnjica katekizma Ivana Grličića (1707.-2007.), u: VBĐS 135(2007), str. 927-930.
Biblijski prilozi u zborniku u čast dr. Zovkiću, u: Grupa autora, U povodu jubileja mons. Dr. Mate Zovkića, Vrhbosnensia 11(2007), str. 357-381, ovdje str. 366-375.

Crkva i crkveni život Šokaca (Pabirci po povijesti Šokaca u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji), u: Martin GRGUROVAC (urednik), Putujući Slavonijom, godišnjak za 2008. godinu, Privlačica, Vinkovci 2007., str. 239-263.

Zadružni život u kućnim ili obiteljskim zadrugama, u: VBĐS 136(2008), str. 331-336.
Potvrda - sakrament zrelosti, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 136(2008), str. 675-680.
Pokora u životu kršćana, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 136(2008), str. 687-683.
O apostolu Pavlu u "Pavlovoj godini", u: Glasnik župe sv. Antuna Padovanskog, Otok, 1(2008), br. 2, str. 30-31.
Nikola Tordinac (1858.-1888.), u Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 136(2008), str. 1002-1004.

Prof. Marijanović je od 2005. uključivo vodio ove diplomske radove:

(46) SUZANA LASLO, Dekalog, Zlatna pravila života, Đakovo, 2005.
(47) ANA LONČAR, Grijeh u Post 2-3, Đakovo, 2005.
(48) MONIKA SMJEŠKA, Obitelj u Novom zavjetu, Đakovo, 2005.
(49) KAROLINA FILIPČIĆ, Prvi izvještaj o stvaranju (Post 1,1-2,4a),Đakovo, 2008.
(50) LOVRO KLADARIĆ, Rad u Pavlovim spisima, Đakovo, 2008.
(51) IVANA ŠULC (r. PAVKOVIĆ), Mučeništvo u Bibliji, Đakovo, 2008.

Prijavljeni su i odobreni ovi radovi (radni naslovi) i u fazi su izradbe:

(52) ANTONIJA BRATEK, Metanoja u Svetom pismu Novog zavjeta, Đakovo,
(53) EVA BUŠIĆ, Management i poduzetništvo u Svetom pismu, Đakovo,
(54) DOMINIK GALOJLIĆ, Prvi gradovi kršćanstva u Novom zavjetu, Đakovo,
(55) JASMINA GETOŠ, Idololatrija u Knjizi Izlaska, Đakovo,
(56) MARTINA TOPIĆ (r. LUCIĆ), David, kralj izraelski, Đakovo,
(57) MARIO KOVAČ, Pozvani i poslani, Duhovna zvanja u nedjeljnim lekcionarima, Đakovo, (naslov diplomskog rada prijavljen još 1991. godine).

Prof. Marijanović je sudjelovao god. 2008. na ovim skupovima:

(1) na 32. međunarodnom znanstvenom simpoziju profesora teologije u Splitu 26. i 27. ožujka 2008. o "interdisciplinarnosti i teologiji";
(2) s referatom o đakovačko-srijemskom biskupu Antunu Mandiću na znanstvenom skupu "300. godišnjica početka visokog školstva u Osijeku" dne 26. rujna 2008. Referat je u pripremi za tisak;
(3) Dne 22. studenog 2008. u Sarajevu je održan kolokvij o duhovnosti katoličke obitelji u BiH u organizaciji Vrhbosanske katoličke teologije. Prof. Marijanović je održao predavanje: "Teologija bračne ljubavi i duhovnost obitelji prema Bibliji i nauku Crkve". Referat je u pripremi za tisak.
(4) Dne 12. i 13. prosinca 2008. održan je međunarodni znanstveni simpozij u Savezu u Bibliji. Prof. Marijanović je nastupio s referatom: "Životonosni put po kojem slobodno prstupamo Bogu (Heb 10,19-31)". Referat je u pripremi za tisak.

Inače, prof. Marijanović je skoro redovito sudjelovao na simpozijima koji se priređuju u uskrsnome tjednu za profesore naših bogoslovskih učilišta. Dvanaest je godina na njima bio zapisničar. Nastupao je s referatom u svečanim prigodama, redovito je sudjelovao na etabliranim susretima bibličara u Beču (Colloquium biblicum vindobonense), kao i na drugim znanstvenim skupovima i međunarodnim simpozijima, npr. "O vjeri Roma i selilaštvu" u Zagrebu 1991. g., na prvom hrvatskom slavističkom kongresu u Puli od 19-23. rujna 1995. s radom koji je tiskan u posebnom zborniku, itd.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.