Dr. sc. s. Silvana Fužinato

Dr. sc. s. Silvana Fužinato

 


 


Matični broj znanstvenika: 350712

Ulica Aleksandra Alagovića 44
RH – 10000 Zagreb
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

CURRICULUM VITAE

 

Doc. dr. sc. Silvana Fužinato, sestra Družbe sestara Presvetog Srca Isusova rođena je 16. svibnja 1981. godine u Prnjavoru kod Banjaluke od oca Armeta Fužinato i majke Olge (rođ. Paternoster). 
• 1988. – 1996., pohađa osnovnu školu u Šibovskoj/Prnjavor.
• 1996. – 2000., pohađa Žensku opću gimnaziju Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti u Zagrebu.
• 2003. – 2008., upisuje filozofsko-teološki studij na Teologiji u Rijeci, područnom studiju Katoličkog bogoslovnog
   fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 29. listopada 2008. godine. 
   Naslov diplomskog rada: »Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. O novom savezu
   u Knjizi proroka Jeremije«.
• 2009. – 2011., upisuje poslijediplomski studij biblijske teologije na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta
   Gregoriana u Rimu gdje je magistrirala 29. rujna 2011. godine. Naslov magistarskog rada: »La donna della
   ricerca.  Studio esegetico-teologico di Gv 4,4-42« 
(»Žena traženja. Egzegetsko-teološki studij Iv 4,4-42«).
•  2011. – 2014., upisuje na istoimenom sveučilištu doktorat iz biblijske teologije gdje je doktorirala 3. listopada 
   2014. godine. Naslov doktorske disertacije: »Tra fede e incredulità. Studio esegetico-teologico di Gv 5 in chiave comunicativa«  
   (»Između vjere i nevjere. Egzegetsko-teološki studij Iv 5 u komunikacijskoj perspektivi«).
•  2012. – 2014., u službi je tutora iz biblijske teologije na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu.
•  5. 10. 2015., izabrana je u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda/višeg asistenta za znanstveno područje Humanističkih znanosti,
   znanstveno polje teologije i znanstvenu granu biblijske teologije na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u
   Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
• 3. 10. 2016., izabrana je u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje
   Humanističkih znanosti, znanstveno polje teologije i znanstvenu granu biblijske teologije na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u
   Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
•  9. 07. 2018., izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docentice iz znanstvenog područja
   Humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija i znanstvene grane biblijska teologija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu
   u Đakovu u sustavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

• 1. 10. 2018. – 8. 4. 2019. Prodekanica za nastavu i studente Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.
• Od 2018. – 2020. godine predsjednica je Katedre Svetoga pisma Novoga zavjeta.
• 1. 10. 2020. – 30. 9. 2024. godine predsjednica je Katedre Svetoga pisma Staroga i Novoga zavjeta.
• Na matičnom fakultetu je u svojstvu predsjednice sljedećih odbora i povjerenstava:
   Odbor za diplomske i
 završne ispite (1. 10. 2018. – 3. 6. 2019.)
   Povjerenstvo za nagrađivanje (1. 10. 2018. – 3. 6. 2019.)
   Povjerenstvo za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti 
(motivacijski   razgovor) (1. 10. 2018. – 3. 6. 2019.);
   Radna skupina za ishode učenja na KBF-u (1. 10. 2018. – 3. 6. 2019.)  
   Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na KBF-u (1. 10. 2022. – )
Na matičnom fakultetu član je sljedećih povjerenstava:
   Povjerenstvo za pomoć studentima slabijeg socijalno-ekonomskog 
stanja (1. 10. 2018. – )
   Povjerenstvo za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor)
(3. 6. 2019. – 30. 9. 2022.)
   Radna skupina za ishode učenja na KBF-u (3. 6. 2019. – 30. 9. 2022.)
   Povjerenstvo za izdavačku djelatnost (1. 10. 2022. – )
   Knjižnično vijeće (1. 10. 2022. – )
   Povjerenstvo za Teološko-pastoralni seminar (TPS) (1. 10. 2022. – ) 
Surađuje u izvođenju nastave na Filozofsko-teološkom Institutu Družbe Isusove u Zagrebu i u Školi za novakinje pri Hrvatskoj 
   redovničkoj konferenciji u Zagrebu.  

 

OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI

 

Knjiga

 

FUZINATO, Silvana, Tra fede e incredulità. Studio esegetico-teologico di Gv 5 in chiave comunicativa, Tesi Gregoriana, Serie Teologia 212, Roma, 2014.

FUŽINATO, Silvana – GRILLI, Massimo, Riječ Božja u ljudskom jeziku. Tumačenje Biblije u komunikacijskoj perspektivi, Glas Koncila, Zagreb, 2019. 

FUŽINATO, Silvana – GRILLI, Massimo, Na putu traženja. Komentari nedjeljnih i blagdanskih čitanja. Liturgijska godina A, Glas Koncila, Zagreb, 2022. 

FUŽINATO, Silvana – GRILLI Massimo, U susretu ljubavi. Komentari nedjeljnih i blagdanskih čitanja. Liturgijska godina B, Glas Koncila, Zagreb, 2023. 

 

Po vrsnoći: a1

 

FUŽINATO, Silvana, Bogu posvećeni život u Novom zavjetu, u: Diacovensia 23(2015.)4, 411-424. (Prethodno priopćenje)

F
UŽINATO, Silvana, »Veliča duša moja Gospodina«, u: Diacovensia 25(2017.)3, 349-352. (Uvodnik)

FUŽINATO, Silvana, »Vidiš li ovu ženu?«. Pragmatička funkcija Lk 7, 36-50, u: Obnovljeni život 72(2017.)1, 7-19. (Izvorni znanstveni rad)

FUŽINATO, Silvana, Živjeti sadašnjost u svjetlu susreta sa Sinom Čovječjim. Oblikovanje čitatelja u apokaliptičkom govoru Mt 24 – 25, u: Bogoslovska smotra 87(2017.)2, 327-349. (Izvorni znanstveni rad)

FUŽINATO, Silvana, Putem blaženstava do svetosti, u: Diacovensia 27(2019.)2, 211-215. (Uvodnik) 

FUŽINATO, Silvana, Il servizio è potere. Un fatto biblico-evangelico e teologico, u: Diacovensia 28(2020.)2, 189-204. (Original Scientific Paper)

FUŽINATO, Silvana, Čovjek - biće odnosa (Post 2,4b-25), u: Bogoslovska smotra 90(2020.)2, 315-338. (Izvorni znanstveni rad)

FUŽINATO, Silvana, Tko je moj bližnji? (Lk 10,29). Isusov odnos prema drugomu i drugačijemu, u: Obnovljeni život 75(2020.)4, 507-520. (Pregledni rad)

FUŽINATO, Silvana, Pathos prolaznosti i kairos vremena, u: Diacovensia 28(2020.)4, 457-461. (Uvodnik)

FUŽINATO, Silvana, »Nauči nas dane naše brojiti da steknemo mudro srce«. Čovjekova prolaznost u svjetlu Božje vječnosti i stjecanje mudroga srca prema Ps 90, u: Bogoslovska smotra 91(2021.)2, 247-268. (Izvorni znanstveni rad)

FUŽINATO, Silvana, Jesus's Miraculous Healings in Mt 8:1-17. Significance and Role, u: Psychiatria Danubina 33(2021.)4, 940-946. (Conference paper Review)

FUŽINATO, Silvana, Crkva »izlaska«, u: Diacovensia 30(2022.)4, 479-483. (Uvodnik)

 

Po vrsnoći: a2

 

FUZINATO, Silvana, Il giudizio in Gv 9, 39-41. Pragmatica e intertestualità, u: Convivium assisiense XVII(2015.)2, 69-93.

FUŽINATO, Silvana, Povijest i kerigma u Mt 1 ‒ 2, u: Riječki teološki časopis 50(2017.)2, 327-358. (Izvorni znanstveni rad)

FUŽINATO, Silvana, La fede nel Vangelo di Giovanni, u: Riječki teološki časopis 27(2019.)1, 95-112. (Pregledni članak)

PAŽIN, Zvonko - FUŽINATO, Silvana, Antropološko-socijalni elementi u liturgijskim knjigama prije Drugoga vatikanskoga sabora, u: Služba Božja 61(2021.)4, 445-460. (Pregledni rad)

 

Poglavlja u knjizi

 

FUZINATO, Silvana, Misericordia e giudizio in Gv 9, u: MICHELINI, Giulio (ur.), I vangeli della misericordia, Ancora, Milano, 2016., 85-108.

FUŽINATO, Silvana, Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Poziv i poslanje učenika u Mt 10, u: ŠPORČIĆ, Ivan (ur.), Poziv, poslanje i služenje. Pedeset godina svećeništva Tomislava Šporčića, Gospićko-senjska biskupija, Gospić, 2017., 349-366.

FUZINATO, Silvana, La Misera e la Misericordia. Dinamiche pragmatiche in Gv 8, 1-11, u: GUIDI, Maurizio, ZENI, Stefano (ur.), NumeriSecondi. Il volto di Dio attraverso il volto dei piccoli. Scritti in onore del prof. don Massimo Grilli in occasione del suo 70º compleanno, Roma, 2018., 325-338.

 

Zbornici

 

FUŽINATO, Silvana, »Milosrđe mi je milo, a ne žrtva« (Mt 9, 13), u: KOPREK, Ivan (ur.), Ima li u ekonomiji mjesta za milosrđe?, FTI, Zagreb, 2016., 93-122.

FUŽINATO, Silvana, Evanđelist Luka - Marijin »slikar«, u: VICELJA-MATIJAŠIĆ, Marina (ur.), Vera imago G. V. 
Mariae Tarsactensis
. Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, 2019., 111-122.

FUŽINATO, Silvana, Između života i smrti. Značenje pustinje u Svetome pismu, u: ANTUNOVIĆ, Ivan – KOPREK, Ivan – VIDOVIĆ, Pero (ur.), Život biraj – Elige vitam. Zbornik radova prigodom 75. rođendana msgr. prof. dr. sc. Valentina Pozaića umirovljenog pomoćnog biskupa Zagrebačke nadbiskupije, Filozofsko-teološki Institut Družbe Isusove, Zagreb, 2020., 283-298.

 

Stručni članci

 

FUŽINATO, Silvana, Susret na zdencu (Iv 4, 1-42), u: Naša Družba 2(2010.), 61-75.

FUŽINATO, Silvana, Abrahamov susret s Gospodinom i iskustvo vjere (Post 22,1-19), u: Naša Družba 1(2011.), 73-82.

FUŽINATO, Silvana, Prorok Jeremija – model proroka današnjice, u: Naša Družba 2(2011.), 88-94.

FUŽINATO, Silvana, Biblijskim putovima trpljenja, u: Naša Družba 1(2013.), 78-88.

FUŽINATO, Silvana, Petrovim putem vjere, u: Naša Družba 2(2013.), 83-92.

FUŽINATO, Silvana, »…Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca« (Mt 11, 28-30), u: Naša Družba 3(2013.), 74-80.

FUŽINATO, Silvana, »I za njih posvećujem samog sebe« (Iv 17, 19). Redovnički zavjeti u svjetlu Isusova posvećenja, u: Naša Družba 1(2015.), 93-96.

FUŽINATO, Silvana, »Nije dobro da čovjek bude sam«. Čovjek – biće odnosa (prema Post 2, 4b-25), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije CXLIV(2016.)12, 4-7.

FUZINATO, Silvana, »...Perché ha guardato la povertà della sua serva...«, u: Presbyteri 4(2017.), 261-270.

FUŽINATO, Silvana, Radost u Novom zavjetu. Dar i odgovornost kao konstitutivne značajke spasenjske radosti, u: Posvećeni život 20-21(2015.-2016.)37-38, 7-20. (Izvorni znanstveni rad)

FUŽINATO, Silvana, Milosrđe i sud (Iv 9), u: Posvećeni život 20-21(2015.-2016.)37-38, 64-78. (Izvorni znanstveni rad)

FUŽINATO, Silvana, Kako oduševiti mlade i odrasle za čitanje Svetoga pisma?, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije CXLVI(2018.)1, 16-21.

FUŽINATO, Silvana, Samarijanka – žena traženja (Iv 4, 1-42), u: Biblija danas XVI(2018.)1, 14-18.

FUŽINATO, Silvana, »Gdje ti je brat Abel?« (Post 4, 1-16), u: Biblija danas XVI(2018.)2, 3-7.

FUŽINATO, Silvana, »Sveti budite! Jer sam svet ja, Jahve, Bog vaš!« (Lev 19, 2). Poziv na svetost u Starom i Novom zavjetu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije CXLVI(2018.)9, 4-9.

FUŽINATO, Silvana, »Što ćeš ti ovdje, Ilija?«. Na putu otkrivanja svojega i Božjega lica (1 Kr 19,1-18), u: Biblija danas XVIII(2020.)3, 13-17. 

FUŽINATO, Silvana, U Riječi i Kruhu. Putem Emausa do susreta s Uskrslim (Lk 24,13-35), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 148(2020.)11, 2-6. 

FUŽINATO, Silvana, Utjelovljenje Riječi danas, u: Posvećeni život 25(2020.)42, 78-96. (Pregledni rad)

FUŽINATO, Silvana, Stablo spoznaje dobra i zla (Post 2,4b–3,24), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 150(2022.)5, 2-6. 

FUŽINATO, Silvana, Dijaloško čitanje Svetoga pisma, u: Biblija danas XIX(2022.)1, 18-23. 

 

Štampa

 

FUŽINATO, Silvana, Intervju: Tko ne živi za nekoga, taj umire, GRDEN, Darko (ur.), u: Glas Koncila 13(2018.), Uskrs 2018., 8-9.

FUŽINATO, Silvana, »Sveti budite! Jer sam svet ja, Jahve, Bog vaš!« (Lev 19, 2), u: Okno 2(2018.), 6-9.

FUŽINATO, Silvana, Intervju: Bog ulazi u čovjekovu svakodnevicu, POLEGUBIĆ, Adolf (ur.), u: Živa zajednica 12(2018.), 6-7.

FUŽINATO, Silvana, Marija – uzor autentične vjere i poslušnosti Riječi, u: Kana LII(2021.)5, 34-35. 

FUŽINATO, Silvana, Razgovor s povodom: Sveto pismo nije informacija, nego formacija, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 149(2021.)6, 42-44. 

 

Prijevodi

 

FUŽINATO, Silvana, (prevela), Govor pape Franje sudionicima plenarne skupštine Katoličke biblijske konferencije (KBF). Konzistorijalna dvorana, petak, 19. lipnja 2015., u: Biblija danas XIII(2015.)3-4, 4-6.

 

Recenzije knjiga

 

ZOVKIĆ, Mato, Isusove parabole – slike o Kraljevstvu Božjem, Katolički bogoslovni fakultet-Glas Koncila, Sarajevo-Zagreb, 2018.

BARŠČEVSKI, Taras, Aktualne teme biblijske teologije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2022.

 

Prikazi

ČATIĆ, Ivica, Crkva – novo društvo usred staroga imperija: Obrisi Pavlove političke teologije, Glas Koncila, Zagreb, 2016, u: Obnovljeni život 72(2017.)2, 269-271.

 

AKTIVNO SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA I SIMPOZIJIMA

 

FUŽINATO, Silvana, Il giudizio in Gv 9, 39-41. Pragmatica e Intertestualità, Convegno annuale del Progetto internazionale di ricerca Evangelium und Kultur: Io voglio misericordia e non sacrificio. Pragmatica e intertestualità, Progetto internazionale di ricerca Evangelium und Kultur (1. – 7. 09. 2014., Cracovia, Polonia).

FUŽINATO, Silvana, Bogu posvećeni život u Novom zavjetu, Teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije: Aktualnost Bogu posvećenog života za kršćansku duhovnost i pastoral, Đakovačko-osječka nadbiskupija i Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu (15. – 17. 9. 2015., Đakovo).

FUŽINATO, Silvana, »Milosrđe mi je milo a ne žrtva« (Mt 9, 13), Znanstveni simpozij: Ima li u ekonomiji mjesta za milosrđe?, Centar za poslovnu etiku pri Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, Sveučilišta u Zagrebu (26. 2. 2016., Zagreb).

FUŽINATO, Silvana, »Alzati… e cammina«. Narrativa e Pragmatica in Gv 5, 1-18, Convegno annuale del Progetto internazionale di ricerca Evangelium und Kultur: Come fare cose raccontando storie. Tra narrativa e pragmatica, Progetto internazionale di ricerca Evangelium und Kultur (24. – 30. 07. 2016., Roveré – Verona, Italia).

FUŽINATO, Silvana, Čitati sadašnjost u svjetlu susreta sa Sinom Čovječjim. Oblikovanje čitatelja u apokaliptičkom govoru Mt 24 25, Međunarodni znanstveni simpozij: Apokaliptika, Biblijski institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu (11. – 12. 11. 2016., Split).

FUŽINATO, Silvana, Povijest i kerigma u Mt 1 2,Međunarodni znanstveni simpozij: Povijesna istina i teološka poruka Svetoga pisma, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Teologija u Rijeci (17. 3. 2017., Rijeka).

FUŽINATO, Silvana, Poslanice Galaćanima i Rimljanima. Aktualnosti egzegetsko-teološkog istraživanja, Međunarodni teološki simpozij profesora filozofije i teologije, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (18. – 20. 04. 2017., Topusko).

FUŽINATO, Silvana, »Tko je moj bližnji?« (Lk 10, 29). Stav Novog zavjeta prema »drugom« i »drugačijem«, Internacionalni multikonfesionalni i interdisciplinarni znanstveni simpozij, Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (5. 5. 2017., Zagreb).

FUŽINATO, Silvana, Evanđelist Luka – Marijin »slikar«, Znanstveni skup, Franjevački samostan u Rijeci – Svetište Majke Božje Trsatske, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci i Studij teologije u Rijeci Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu (17. 11. 2017., Trsat – Rijeka).

FUŽINATO, Silvana, Čovjek – biće odnosa (Post 2, 4b-25), Međunarodni znanstveni simpozij, Biblijski institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (26. – 27. 10. 2018., Zagreb).

FUŽINATO, Silvana, Il servizio è potere. Un fatto biblico-evangelico e teologico, Druga europska konferencija, Hrvatska biskupska konferencija i Hrvatsko katoličko sveučilište (19. – 22. 09. 2019., Zagreb).

FUŽINATO, Silvana, La fede nel Vangelo di Giovanni, Simpozion internaţional: Sfidări ideologice şi credinţa creştină, Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, Centrul de Studii Biblice Sfânul Anton de Padova i Facultatea de Teologie Pastorală (2. 10. 2019., Roman, Romănia). 

FUŽINATO, Silvana, »Nauči nas dane naše brojiti da steknemo mudro srce.« (Ps 90,12), Međunarodni znanstveni skup, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru (23. – 24. 10. 2020., Zadar). 

FUŽINATO, Silvana, »Jesus's Miraculous Healings in Mt 8:1-17. Significance and Role«, Međunarodni interdisciplinarni simpozij, Danubian Psychiatric Association in cooperation with Croatian Society for Biological Psychiatry and Clinical Psychopharmacology of Croatian of Medical Association, School of Medicine, University of Zagreb, Clinical Hospital Centre Zagreb, Faculty of Philosophy and Religious Studies, University of Zagreb, Croatian Academy of Medical Sciences (18. – 20. 3. 2021., Zagreb – online). 

FUŽINATO, Silvana, »Brat - dar i izazov. Biblijskim putem bratstva u svjetlu enciklike pape Franje ′Fratelli tutti′«, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (20. 4. 2021., Đakovo).

FUŽINATO, Silvana - GRILLI, Massimo, »...jer ja sam Bog, a ne čovjek: Svetac posred tebe...« (Hoš 11,9). Božja svetost i čovjekov poziv na svetost u biblijskoj perspektivi, Međunarodni znansveni simpozij, Teologija u Rijeci, Područni studij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (18. 3. 2022., Rijeka).

FUŽINATO, Silvana, Biblijski obzori komunikacije, Teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije: Komunikacija u svećeničkom poslanju, KBF u Đakovu i Đakovačko-osječka nadbiskupija (20. - 22. 9. 2022., Đakovo).

FUŽINATO, Silvana, Riječ Božja u spisima Majke Marije Krucifikse Kozulić, znanstveni skup, Riječka nadbiskupija, Družba sestara Presvetog Srca Isusova, Metropolitanski pastoralni institut u Rijeci (27. 9. 2022., Rijeka). 

FUŽINATO, Silvana, Biblijska snaga obitelji - blagoslov i izazov, međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij, Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Centar za savjetovanje i Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije (9.-10. 6. 2023., Sarajevo). 

 

Popularizacija znanostiFUŽINATO, Silvana, »Vidiš li ovu ženu?«. Od pogleda osude do pogleda milosrđa (Lk 7, 36-50), XXXII. Redovnički dan u Rijeci, u organizaciji: Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica (10. 9. 2016., Rijeka)

FUŽINATO, Silvana, »Vidiš li ovu ženu?«. Od pogleda osude do pogleda milosrđa (Lk 7, 36-50), XXXII. Redovnički dan u Splitu, u organizaciji: Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica (23. 9. 2016., Split)

FUŽINATO, Silvana, Milosrđe i sud (Iv 9), XXXII. Redovnički dani u Zagrebu, u organizaciji: Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica (30. 9. – 1. 10. 2016., Zagreb)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski četvrtak, na temu: Uvod u Sveto Pismo, u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (13. 10. 2016., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, »Ustani, uzmi svoju postelju i hodi« (Iv 5, 8). Čovjek između vjere i nevjere, predavanje za Dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, u organizaciji: Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu (4. 11. 2016., Đakovo)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski četvrtak, na temu: Povijest Izraela, u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (10. 11. 2016., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski četvrtak, na temu: Povijest Izraela, u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (1. 12. 2016., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: Povijest nastanka teksta Staroga zavjeta, u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (12. 1. 2017., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijsko utemeljenje posvećenog života, predavanje za Dan posvećenog života, u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (1. 2. 2017., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: Povijest nastanka teksta Novoga zavjeta, u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (3. 2. 2017., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Čovjek – biće dijaloga, stručni skup za vjeroučitelje srednjih strukovnih škola, u organizaciji: Županijskog stručnog vijeća vjeroučitelja srednjih strukovnih škola (4. 3. 2017., Zagreb)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: Je li Biblija od Boga nadahnuta knjiga?, u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (6. 3. 2017., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: Tko određuje kanon biblijskih knjiga?, u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (3. 4. 2017., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: Tumačenje Svetoga pisma, u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (8. 5. 2017., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Odgovornost upravljanja (Lk 16, 1-13), interdisciplinarni seminar za menadžere, u organizaciji: Zaklade biskupa Josipa Langa (26. 5. 2017., Zagreb)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: Pravednik i grešnica (Lk 7, 36-50), u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (5. 6. 2017., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: »Nije dobro da čovjek bude sam« (Post 2, 4b-25), u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (2. 10. 2017., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: »Gdje ti je brat Abel?« (Post 4, 9), u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (6. 11. 2017., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Kateheza i Biblija u došašću, Seminar za voditelje i članove biblijskih skupina te animatore i suradnike u župnoj katehezi, u organizaciji: Katehetskog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije (2. 12. 2017., Đakovo)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: »Kako ti je ime?« (Post 32, 28), u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (4. 12. 2017., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: »Što tražite?« (Iv 1, 38), u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (8. 1. 2018., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: »Daj mi piti!« (Iv 4, 7), u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (5. 2. 2018., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: »Želiš li ozdraviti?« (Iv 5, 6), u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (5. 3. 2018., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: »Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?« (Iv 9, 35), u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (16. 4. 2018., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: »Žedan sam!« (Iv 19, 28), u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (7. 5. 2018., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: »Koga tražiš?« (Iv 20, 15), u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (4. 6. 2018., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Interpretacija biblijskih tekstova u komunikacijskoj perspektivi, stručni skup za vjeroučitelje osnovnih i srednjih škola Đakovačko-osječke nadbiskupije, u organizaciji: Katehetskog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije i Agencije za odgoj i obrazovanje. Podružnica Osijek (29. 9. 2018., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Čovjek – biće dijaloga, stručni skup za vjeroučitelje osnovnih i srednjih škola Đakovačko-osječke nadbiskupije, u organizaciji: Katehetskog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije i Agencije za odgoj i obrazovanje. Podružnica Osijek (29. 9. 2018., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: Evanđelje po Marku, u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (15. 10. 2018., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: Isus i Sirofeničanka (Mk 7, 24-31), u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (12. 11. 2018., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Interpretacija biblijskih tekstova u komunikacijskoj perspektivi, stručni skup za vjeroučitelje osnovnih i srednjih škola Požeške biskupije, u organizaciji: Katehetskog ureda Požeške biskupije i Agencije za odgoj i obrazovanje (24. 11. 2018., Požega)

FUŽINATO, Silvana, Čovjek – biće dijaloga, stručni skup za vjeroučitelje osnovnih i srednjih škola Požeške biskupije, u organizaciji: Katehetskog ureda Požeške biskupije i Agencije za odgoj i obrazovanje (24. 11. 2018., Požega)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: Evanđelje po Mateju, u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (7. 1. 2019., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: Blaženstva (Mt 5, 3-12), u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (28. 1. 2019., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Biblijski ponedjeljak, na temu: Stišana oluja (Mt 8, 23-27), u organizaciji: Instituta za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« (4. 3. 2019., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Interpretacija biblijskih tekstova u komunikacijskoj perspektivi, stručni skup za odgojiteljice u vjeri Đakovačko-osječke nadbiskupije: Sveto pismo kao temelj odgoja u vjeri, u organizaciji: Katehetskog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije i Agencije za odgoj i obrazovanje. Podružnica Osijek (23. 3. 2019., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, Čovjek – biće dijaloga, stručni skup za odgojiteljice u vjeri Đakovačko-osječke nadbiskupije: Sveto pismo kao temelj odgoja u vjeri, u organizaciji: Katehetskog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije i Agencije za odgoj i obrazovanje. Podružnica Osijek (23. 3. 2019., Osijek)

FUŽINATO, Silvana, »Znajući da je došao njegov čas« (Iv 13, 1-30), seminar za đakone i pastoralne suradnike: Muka, smrt i uskrsnuće Isusa Krista prema Ivanovu evanđelju, u organizaciji: Hrvatskog dušobrižničkog ureda u Njemačkoj, Frankfurt (2. 4. 2019., Leitershofen, Njemačka)

FUŽINATO, Silvana, »Ispunjeno je!« (Iv 19, 28-30), seminar za đakone i pastoralne suradnike: Muka, smrt i uskrsnuće Isusa Krista prema Ivanovu evanđelju, u organizaciji: Hrvatskog dušobrižničkog ureda u Njemačkoj, Frankfurt (3. 4. 2019., Leitershofen, Njemačka)

FUŽINATO, Silvana, »Uzlazim Ocu svome i Ocu vašemu« (Iv 20, 11-18), seminar za đakone i pastoralne suradnike: Muka, smrt i uskrsnuće Isusa Krista prema Ivanovu evanđelju, u organizaciji: Hrvatskog dušobrižničkog ureda u Njemačkoj, Frankfurt (4. 4. 2019., Leitershofen, Njemačka)

FUŽINATO, Silvana, Zapreke u komunikaciji i njihovo prevladavanje, predavanje za medicinske sestre i tehničare, u organizaciji: Hrvatske komore medicinskih sestara, Opća bolnica Virovitica (31. 1. 2020., Virovitica)

FUŽINATO, Silvana, Govor tišine kao privilegirano mjesto susreta čovjeka i Boga, predavanje na studijskom danu za odgojitelje, svećenike, redovnike, redovnice, bogoslove i sjemeništarce, u organizaciji: Vijeća za bogoslovna i Vijeća za mala sjemeništa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije, Nadbiskupijski centar za pastoral mladih »Ivan Pavao II.« (3.-4. 3. 2023., Sarajevo, BiH)

FUŽINATO, Silvana, Suradnja kao put jačanja zajedništva - življena vjera u svakodnevici, predavanje na stručnom skupu za odgojitelje/ice u predškolskim ustanovama, u organizaciji: Hrvatske redovničke konferencije (11. 3. 2023., Zagreb)

FUŽINATO, Silvana, »Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio?« (Lk 24,32). O pripovijedanju u Bibliji. Predavanje na katehetskoj ljetnoj školi za vjeroučiteljice i vjeroučitelje u osnovnim školama, u organizaciji: Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije i Agencije za znanost i obrazovanje (31. 8. – 1. 9. 2023., Split)

FUŽINATO, Silvana, Ivanovo evanđelje – evanđelje susreta. Kolumna: Biblijski susreti s Isusom, u: Svjetlo riječi, rujan 2023., 12–13. 

FUŽINATO, Silvana, Značenje i uloga pustinje u Svetom pismu. Predavanje na XXXIX. redovničkim danima: Duhovnost pustinje za obnovu Bogu posvećenog života, u organizaciji: Hrvatske redovničke konferencije (22. – 23. 9. 2023., Split)

FUŽINATO, Silvana, Značenje i uloga pustinje u Svetom pismu. Predavanje na XXXIX. redovničkim danima: Duhovnost pustinje za obnovu Bogu posvećenog života, u organizaciji: Hrvatske redovničke konferencije (29. 9. 2023., Zagreb)


 

Aktivno sudjelovanje u među/narodnim znanstvenim projektima

 

- Sudjelovanje u međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu Progetto internazionale di ricerca Evangelium und Kultur.
  Testo biblico, Comunicazione, Intertestualit
à (2013.–). Voditelj projekta: prof. dr. sc. Massimo Grilli
  (Pontificia Università Gregoriana, Roma) - suradnik

- Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom projektu Pitanje o Bogu u dijalogu kršćanstva i suvremene kulture (2022.–2026.).
  Voditelj projekta: prof. dr. sc. Veronika s. Nela Gašpar (Katedra dogmatske teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu) - suradnik 

 

Među/narodno članstvo i suradnja

 

- Članica Hrvatskog katoličkog biblijskog djela i Biblijskog instituta (2015.–)
- Članica Hrvatskog mariološkog Instituta (2017.–) 
- Članica Odbora za nastavu i kadrovsku politiku na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (1. 10. 2018. – 8. 4. 2019.)
- Članica
Centrul de studii biblice »Sfântul Anton de Padova« (comitetul ştiinţific), România (2019. ‒)
- Savjetnica Centra za istraživanje odnosa znanosti i religije (CIOZR) (2022. –)

 

Članica u Znanstvenom/Uredničkom vijeću

 

- Časopis Biblija danas uredničko vijeće (2015. – 2016.)
-
Časopis Diacovensia – uredničko vijeće (2016. –)
                                          — zamjenica glavnog i odgovornog urednika (2019. –)

Znanstveno/organizacijski odbori

- Član organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog simpozija Poimanje i odnos prema Svetom u suvremenoj kulturi (18. 3. 2022., Rijeka)
- Član programskog odbora Međunarodnog znanstvenog simpozija 150 godina Vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije
  (4. i 5. 5. 2023., Đakovo)

 

Nagrade, priznanja i pohvalnice

 

- Zahvalnica studentskog zbora Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Đakovu, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku,
  za nastavnika koji se najviše istaknuo u obogaćenju studentskog života na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu,
  2. lipnja 2017. godine.

- Najbolji nastavnik prema rezultatima Jedinstvene Sveučilišne Studentske ankete Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu,
  Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, u akademskoj godini 2017./2018.; 2021./2022.

- Zahvalnica studentskog zbora Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Đakovu, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku,
  za nastavnicu koja se najviše istaknula u obogaćenju studentskog života na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu,
  7. lipnja 2019. godine.

 

Medijska gostovanja

 Televizija

- Laudato TV, emisija Jeste li znali?, posvećena temi: Dušni dan (2. 11. 2018.)

- SBTV, emisija Radosna vijest (19. 5. 2019.)

- Laudato TV, emisija Jeste li znali?, posvećena temi: Blažena Djevica Marija (14. 8. 2019.)

- Laudato TV, emisija Izdvojeno, posvećena temi: Nedjelja kao Dan Gospodnji (22. 5. 2020.)

- HRT1, emisija Biblija, posvećena temi: Istinita, nepogrešiva, autoritativna (31. 10. 2021.)

- HRT1, emisija Biblija, posvećena temi: Biblija i život (7. 11. 2021.)

- HRT1, emisija Biblija, posvećena temi: Obitelj (8. 5. 2022.) 

- HRT1, emisija Biblija, posvećena temi: Najdraži odlomak (22. 5. 2022.)

 

Radio-emisije

- HR1 Radio Zagreb, Susret u dijalogu (18. 1. 2016.)

- HKR, Sutra je Dan Gospodnji (2. 4. 2016.)

- HKR, Sutra je Dan Gospodnji (14. 5. 2016.)

- HKR, Sutra je Dan Gospodnji (27. 8. 2016.)

- HKR, Sutra je Dan Gospodnji (24. 12. 2016.)

- HKR, Sutra je Dan Gospodnji (24. 6. 2017.)

- HKR, Sutra je Dan Gospodnji (25. 11. 2017.)

- HKR, Sutra je Dan Gospodnji (31. 3. 2018.)

- HKR, Sutra je Dan Gospodnji (28. 7. 2018.)

- HKR, Sutra je Dan Gospodnji (18. 5. 2019.)

- HKR, Sutra je Dan Gospodnji (10. 8. 2019.)

- HKR, Sutra je Dan Gospodnji (25. 1. 2020.)

- RM, Ivan - evanđelist ljubavi (16. 9. 2020.) - Uvodna emisija

- RM, Ivan - evanđelist ljubavi (21. 10. 2020.) - »U početku bijaše Riječ« (Iv 1,1-18)

- RM, Ivan - evanđelist ljubavi (18. 11. 2020.) - »Što tražite?« (Iv 1,35-51)

- RM, Ivan - evanđelist ljubavi (16. 12. 2020.) - »Što god vam rekne, učinite!« (Iv 2,1-12)

- HKR, Sutra je Dan Gospodnji (26. 12. 2020.)

- RM, Ivan - evanđelist ljubavi (20. 1. 2021.) - »Svjetlost je došla na svijet« (Iv 3,1-21)

- RM, Ivan - evanđelist ljubavi (17. 2. 2021.) - »Daj mi piti« (Iv 4,1-42) 

- RM, Ivan - evanđelist ljubavi (17. 3. 2021.) - »Želiš li ozdraviti?« (Iv 5,1-18)

- RM, Ivan - evanđelist ljubavi (21. 4. 2021.) - »Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi?« (Iv 8,1-11)

- RM, Ivan - evanđelist ljubavi (19. 5. 2021.) - »Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?« (Iv 9,1-41)

- RM, Ivan - evanđelist ljubavi (16. 6. 2021.) - »Do kraja ih je ljubio« (Iv 13,1-30)

- RM, Ivan - evanđelist ljubavi (21. 7. 2021.) - »Ispunjeno je!« (Iv 19,28-30)

- RM, Ivan - evanđelist ljubavi (18. 8. 2021.) - »Ženo, što plačeš? Koga tražiš?« (Iv 20,11-18)

- HKR, Sutra je Dan Gospodnji (2. 4. 2022.)

- Radio Đakovo, Izravno (31. 10. 2022.)

- Radio Mir Međugorje, Oaza života (15. 12. 2022.)

 

NASTAVNI KOLEGIJI 

 

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU,
SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

 

- Hebrejski jezik (2015./2016.; 2018./2019.)

- Biblijska antropologija Staroga zavjeta, izborni kolegij (2015./2016.)

- Biblijska antropologija Novoga zavjeta, izborni kolegij (2015./2016. ‒)

- Analiza biblijskih tekstova u komunikacijskoj perspektivi, seminar (2015./2016.‒)

- Opći uvod u Sveto Pismo (2016./2017.‒2019./2020.)

- Osnove grčkoga jezika (2016./2017.‒)

- Grčki biblijski jezik (2016./2017.‒)

- Uvod i egzegeza NZ, III.: Pavlove i ostale poslanice (2016./2017. ‒ 2017./2018.)

- Uvod i egzegeza NZ, I.: Sinoptici i Djela apostolska (2019./2020.‒)

Uvod i egzegeza NZ, II.: Ivanovski spisi (2020./2021.–)

 

FILOZOFSKO-TEOLOŠKI INSTITUT DRUŽBE ISUSOVE U ZAGREBU
PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA

- Hebrejski jezik (2015./2016.; 2017./2018.; 2020./2021.–)

- Ivanovski spisi (2016./2017.; 2019./2020.; 2022./2023.)

- Izabrana pitanja SZ i NZ (2014./2015.; 2017./2018.; 2020./2021.; 2023./2024.)

- Sveto Pismo, seminar (2014./2015.; 2015./2016.)

 

FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

- Biblija NZ – Ivanovski spisi (2015./2016. ‒ 2016./2017.)

- Nasilje u SZ, izborni kolegij (2015./2016. ‒ 2017./2018.)

 

ŠKOLA ZA NOVAKINJE
HRVATSKE REDOVNIČKE KONFERENCIJE

 

- Sinoptička evanđelja i Djela apostolska (2017./2018.; 2019./2020.; 2021./2022.; 2023./2024.)

- Ivanovski spisi (2017./2018.; 2019./2020.; 2021./2022.; 2023./2024.)

 

MENTORSTVO ZAVRŠNIH RADOVA

 

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU
DIPLOMSKI RADOVI

 

1. Martina Glavašić, »Oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo«. Egzegetsko-teološka analiza Lk 7, 36-50
    u komunikacijskoj
perspektivi, KBF, Đakovo, 2018., (sumentorstvo: Vuletić, Suzana – Fužinato, Silvana). 

2. Sladjana Bradarić, Dolazak Sina Čovječjeg. Egzegetsko-teološka analiza apokaliptičkog govora Mt 24 – 25, KBF, Đakovo, 2019.

3. Rafaela Jozić, Žene u povijesti spasenja. Starozavjetni izvještaji o Juditi, Ruti, Abigajili, Debori i Suzani, KBF, Đakovo, 2020. 

4. Sanja Doljankić, »Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se«. Mjesto i značenje suda u Ivanovu evanđelju, KBF, Đakovo, 2020. 

5. Stjepan Krešo, Novozavjetne slike Crkve u svjetlu starozavjetnih spisa, KBF, Đakovo, 2020. 

6. Magdalena Svoboda, Marija Magdalena – »Apostola apostolorum«. Egzegetsko-teološki studij Iv 20, 11-18 u komunikacijskoj 
    perspektivi
, KBF, Đakovo, 2020. 

7. Matej Jurišić, Ranjena sloboda i milosrdna ljubav. Egzegetsko-teološka analiza Lk 15, 11-32 u komunikacijskoj perspektivi, KBF,
    Đakovo, 2021. 

8. Dejan Komjat, Marija u Ivanovu evanđelju, KBF, Đakovo, 2021. 

9. Dušan Balažević, Ukazanje Uskrsloga. Egzegetsko-teološka analiza Iv 21 u komunikacijskoj perspektivi, KBF, Đakovo, 2021. 

10. Nikola Andrić, Između života i smrti. Egzegetsko-teološka analiza Iv 8,1-11 u komunikacijskoj perspektivi, KBF, Đakovo, 2022. 

11. Antonio Pekić, Marija u Lukinom evanđelju, KBF, Đakovo, 2022.

12. Ena Kovaček, Šutnja ili navještaj? Egzegetsko-teološka analiza Mk 16,1-8, KBF, Đakovo, 2022. 

13. Marko Golub, Nikodemov put traženja. Egzegetsko-teološka analiza Iv 3,1-21, KBF, Đakovo, 2022. 

14. David Ferić, Isusova smrt u sinoptičkoj i ivanovskoj tradiciji, KBF, Đakovo, 2023. 

 

FILOZOFSKO-TEOLOŠKI INSTITUT DRUŽBE ISUSOVE U ZAGREBU
DIPLOMSKI RADOVI

 

1. Luka Stipinović, Na zdencu objave. Egzegetsko-teološki studij Iv 4, 1-42 u komunikacijskoj perspektivi, FTIDI, Zagreb, 2015.

2
. Maja Lisac, Marija Magdalena prva apostolica. Egzegetsko-teološki studij Iv 20, 11-18 u komunikacijskoj perspektivi, FTIDI,
    Zagreb,
2015.

3. Mirko Mihalj, »Uskrsnu! Nije ovdje!«. Egzegetsko-teološki studij Mk 16, 1-8 u komunikacijskoj perspektivi, FTIDI, Zagreb, 2016.

4. Michel Ljubić, »Kome se malo oprašta, malo ljubi«. Egzegetsko-teološki studij Lk 7, 36-50 u komunikacijskoj perspektivi, FTIDI,
    Zagreb,
2018.

5. Marko Delić, Susret Isusa i Samarijanke. Egzegetsko-teološki studij Iv 4, 1-42 u komunikacijskoj perspektivi, FTIDI, Zagreb,
    2019.

6. Mirna Romac, Zapovijed ljubavi i milosrdni Samarijanac. Egzegetsko-teološki studij Lk 10,25-37 u komunikacijskoj perspektivi,
   
FTIDI, Zagreb, 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.