Dr. sc. s. Silvana Fužinato

Dr. sc. s. Silvana Fužinato


Doc. dr. sc. Silvana Fužinato, sestra Družbe sestara Presvetog Srca Isusova rođena je 16. svibnja 1981. godine u Prnjavoru kod Banjaluke od oca Armeta Fužinato i majke Olge (rođ. Paternoster). 
• 1988. – 1996., pohađa osnovnu školu u Šibovskoj/Prnjavor.
• 1996. – 2000., pohađa Žensku opću gimnaziju Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti u Zagrebu.
• 2003. – 2008., upisuje filozofsko-teološki studij na Teologiji u Rijeci, područnom studiju Katoličkog bogoslovnog
   fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 29. listopada 2008. godine. 
   Naslov diplomskog rada: »Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. O novom savezu
   u Knjizi proroka Jeremije«.
• 2009. – 2011., upisuje poslijediplomski studij biblijske teologije na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta
   Gregoriana u Rimu gdje je magistrirala 29. rujna 2011. godine. Naslov magistarskog rada: »La donna della
   ricerca.  Studio esegetico-teologico di Gv 4,4-42« 
(»Žena traženja. Egzegetsko-teološki studij Iv 4,4-42«).
•  2011. – 2014., upisuje na istoimenom sveučilištu doktorat iz biblijske teologije gdje je doktorirala 3. listopada 
   2014. godine. Naslov doktorske disertacije: »Tra fede e incredulità. Studio esegetico-teologico di Gv 5 in chiave comunicativa«  
   (»Između vjere i nevjere. Egzegetsko-teološki studij Iv 5 u komunikacijskoj perspektivi«).
•  2012. – 2014., u službi je tutora iz biblijske teologije na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu.
•  5. 10. 2015., izabrana je u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda/višeg asistenta za znanstveno područje Humanističkih znanosti,
   znanstveno polje teologije i znanstvenu granu biblijske teologije na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u
   Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
• 3. 10. 2016., izabrana je u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje
   Humanističkih znanosti, znanstveno polje teologije i znanstvenu granu biblijske teologije na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u
   Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
•  9. 07. 2018., izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docentice iz znanstvenog područja
   Humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija i znanstvene grane biblijska teologija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu
   u Đakovu u sustavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

• 01. 10. 2018. – 08. 04. 2019. Prodekanica za nastavu i studente Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.
• Od 2018. godine predsjednica je Katedre Svetoga pisma Novoga zavjeta.

01. 10. 2018. – 08. 04. 2019. Članica je Odbora za nastavu i kadrovsku politiku na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
• 01. 10. 2018. – 03. 06. 2019. Na matičnom fakultetu je u svojstvu predsjednice sljedećih odbora i povjerenstava: odbor za    diplomske i
   završne ispite; povjerenstvo za nagrađivanje; povjerenstvo za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti
   (motivacijski razgovor); radna skupina za ishode učenja na KBF-u.
Na matičnom fakultetu član je sljedećih povjerenstava: povjerenstvo za pomoć studentima slabijeg socijalno-ekonomskog
   stanja (01. 10. 2018. –), povjerenstvo za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor)
   (03. 06. 2019.–) ; radna skupina za ishode učenja na KBF-u (03. 06. 2019.–). 
Surađuje u izvođenju nastave na Filozofsko-teološkom Institutu Družbe Isusove u Zagrebu i u Školi za novakinje pri Hrvatskoj
   redovničkoj konferenciji u Zagrebu.
 

Bibliometrija:

I. Knjige:

1. Tra fede e incredulità. Studio esegetico-teologico di Gv 5 in chiave comunicativa, Tesi Gregoriana, Serie Teologia 212,
    Roma, 2014., 357 str.
 

II. Znanstveni radovi: 

1. Bogu posvećeni život u Novom zavjetu, u: Diacovensia 23 (2015.), br. 4, str. 411.-424. ‒ Prethodno priopćenje
2. Il giudizio in Gv 9,39-41. Pragmatica e intertestualità, u: Convivium assisiense XVII (2015.), br. 2, str. 69.-93.
3. Misericordia e giudizio in Gv 9, u: Michelini, Giulio (ur.), I vangeli della misericordia, Ancora, Milano, 2016., str. 85.-108.
4. »Milosrđe mi je milo, a ne žrtva« (Mt 9, 13), u: Koprek, Ivan (ur.), Ima li u ekonomiji mjesta za milosrđe?, FTI, Zagreb, 2016.,
   
str. 93.-122.
5. »Vidiš li ovu ženu?«. Pragmatička funkcija Lk 7,36-50, u: Obnovljeni život 72 (2017.), br. 1, str. 7-19. – Izvorni znanstveni rad
6. Živjeti sadašnjost u svjetlu susreta sa Sinom Čovječjim. Oblikovanje čitatelja u apokaliptičkom govoru Mt 24 – 25, u: Bogoslovska smotra
    87 (2017.), br. 2, str. 327-349. – Izvorni znanstveni rad
7. Povijest i kerigma u Mt 1–2, u: Riječki teološki časopis 50 (2017.), br. 2, str. 327.-358. – Izvorni znanstveni rad.
8. La Misera e la Misericordia. Dinamiche pragmatiche in Gv 8,1-11, u: M. Guidi – S. Zeni (ur.), Numeri Secondi. Il volto di Dio attraverso
    il volto dei piccoli. Scritti in onore del prof. don Massimo Grilli in occasione del suo 70º compleanno
, Roma, 2018., str. 325.-338.

III. Stručni radovi:  

1. »Nije dobro da čovjek bude sam«. Čovjek – biće odnosa (prema Post 2,4b-25), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske
    biskupije CXLIV (2016.), br. 12, str. 4.-7.
2. Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Poziv i poslanje učenika u Mt 10, u: Šporčić, Ivan (ur.), Poziv, poslanje i služenje. Pedeset
   godina svećeništva Tomislava Šporčića, Gospićko-senjska
biskupija, Gospić, 2017., str. 349-366.
3. »...Perché ha guardato la povertà della sua serva...«, u: Presbyteri 4 (2017.), str. 261.-270.
4. Radost u Novom zavjetu. Dar i odgovornost kao konstitutivne značajke spasenjske radosti, u: Posvećeni život 20-21 (2015.-2016.),
    br. 37-38, str. 7.-20. – Izvorni znanstveni rad
5. Milosrđe i sud (Iv 9), u: Posvećeni život 20-21 (2015.-2016.), br. 37-38, str. 64.-78. – Izvorni znanstveni rad
6. »Veliča duša moja Gospodina«, u: Diacovensia 25(2017.), br. 3, str. 349.-352. – Uvodnik – Editorial
7. Kako oduševiti mlade i odrasle za čitanje Svetoga pisma?, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije
    CXLVI (2018.), br. 1, str. 16.-21.
8. Samarijanka – žena traženja (Iv 4,1-42), u: Biblija danas XVI (2018.), br. 1., str. 14.-18.
9. »Gdje ti je brat Abel?« (Post 4,1-16), u: Biblija danas XVI (2018.), br. 2., str. 3.-7.
10. »Sveti budite! Jer sam svet ja, Jahve, Bog vaš!« (Lev 19,2). Poziv na svetost u Starom i Novom zavjetu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke
      nadbiskupije i Srijemske biskupije CXLVI (2018.), br. 9, str. 4.-9.
 
11. Putem blaženstava do svetosti, u: Diacovensia 27(2019.), br. 2., str. 211.-215. – Uvodnik – Editorial

IV. Prikazi – recenzije: 

1. Ivica Čatić, Crkva – novo društvo usred staroga imperija: Obrisi Pavlove političke teologije, Glas Koncila, Zagreb, 2016, 453 str., u:
    Obnovljeni život 72 (2017.), br. 2, str. 269.-271.
 

V. Recenzije knjiga:  

1. Mato Zovkić, Isusove parabole – slike o Kraljevstvu Božjem, Katolički bogoslovni fakultet-Glas Koncila, Sarajevo-Zagreb, 2018.,
    str. 354.
 

VI. Predavanja na skupovima:


1.  Organizator: Internacionalni znanstveni projekt Evangelium und Kultur.
     Vrsta skupa: Godišnji simpozij pod nazivom: Io voglio misericordia e non sacrificio. Pragmatica e intertestualità.
     Mjesto i vrijeme: Krakow, Poljska, 01. – 07. 09. 2014.
     Naslov predavanja: Il giudizio in Gv 9,39-41. Pragmatica e Intertestualità.

2.  Organizator: Đakovačko-osječka nadbiskupija i Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu.
     Vrsta skupa: Teološko-pastoralni seminar za svećenike pod nazivom: Aktualnost Bogu posvećenog života za kršćansku
                            duhovnost i pastoral
.
     Mjesto i vrijeme: Đakovo, 15 – 17. 09. 2015.
     Naslov predavanja: Bogu posvećeni život u Novom zavjetu.

3.  Organizator: Centar za poslovnu etiku pri Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, Sveučilišta u Zagrebu.
     Vrsta skupa: Znanstveni simpozij pod nazivom: Ima li u ekonomiji mjesta za milosrđe?
     Mjesto i vrijeme: Zagreb, 26. 02. 2016.
     Naslov predavanja: »Milosrđe mi je milo a ne žrtva« (Mt 9,13).

4.  Organizator: Internacionalni znanstveni projekt Evangelium und Kultur.
     Vrsta skupa: Godišnji simpozij pod nazivom: Come fare cose raccontando storie. Tra narrativa e pragmatica.
     Mjesto i vrijeme: Roveré – Verona, Italija, 24. – 30. 07. 2016.
     Naslov predavanja: »Alzati… e cammina«. Narrativa e Pragmatica in Gv 5,1-18.

5. Organizator: Biblijski institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Katolički bogoslovni fakultet
                           Sveučilišta u Splitu.
    
    Vrsta skupa
: Međunarodni znanstveni simpozij pod nazivom: Apokaliptika.
   
Mjesto i vrijeme: Split, 11. – 12. 11. 2016.
   
Naslov predavanja: Čitati sadašnjost u svjetlu susreta sa Sinom Čovječjim. Oblikovanje čitatelja u apokaliptičkom govoru Mt 24–25.  

6. Organizator: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Teologija u Rijeci.
   
Vrsta skupa: Međunarodni znanstveni simpozij pod nazivom: Povijesna istina i teološka poruka Svetoga pisma.
   
Mjesto i vrijeme: Rijeka, 17. 03. 2017.
   
Naslov predavanja: Povijest i kerigma u Mt 12.  

7. Organizator: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
   
Vrsta skupa: Međunarodni teološki simpozij profesora filozofije i teologije.
   
Mjesto i vrijeme: Topusko, 18. – 20. 04. 2017.
   
Naslov predavanja: Poslanice Galaćanima i Rimljanima. Aktualnosti egzegetsko-teološkog istraživanja. 

8. Organizator: Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
   
Vrsta skupa: Internacionalni multikonfesionalni i interdisciplinarni znanstveni simpozij.
   
Mjesto i vrijeme: Zagreb, 05. 05. 2017.
   
Naslov predavanja: »Tko je moj bližnji?« (Lk 10,29). Stav Novog zavjeta prema »drugom« i »drugačijem«. 

9. Organizator: Franjevački samostan u Rijeci – Svetište Majke Božje Trsatske, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u
                           Rijeci i Studij teologije u Rijeci Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.
    Vrsta skupa: Znanstveni skup.
    Mjesto i Vrijeme: Trsat – Rijeka, 17. 11. 2017.
    Naslov predavanja: Evanđelist Luka – Marijin »slikar«. 

10. Organizator: Biblijski institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
      Vrsta skupa: Međunarodni znanstveni simpozij.
      Mjesto i vrijeme: Katolički bogoslovni fakultet Zagreb, 26. – 27. 10. 2018. 
      Naslov predavanja: Čovjek – biće odnosa (Post 2,4b-25).


VII. Među/narodno članstvo:

- Članica je Internacionalnog istraživačkog projekta Evanđelje i Kultura. Biblijski tekst, komunikacija, interkulturalnost (Progetto
   internazionale di ricerca Evangelium und Kultur. Testo biblico, Comunicazione, Intertestualit
à) (2013.-)
- Članica je Hrvatskog katoličkog biblijskog djela i Biblijskog instituta (2015.-)
- Članica je Hrvatskog mariološkog Instituta (2017.-) 

VIII. Članica u Znanstvenom/Uredničkom vijeću: 

- Časopis Biblija danas uredničko vijeće (2015.-2016)
- Časopis Diacovensia – uredničko vijeće (2016.-) 

IX. Nastavni kolegiji: 

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU,
SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

- Akademske godine 2015./2016.: Hebrejski jezik, Biblijska antropologija Staroga zavjeta (izborni kolegij), Biblijska antropologija
  Novoga zavjeta
(izborni kolegij) i Analiza biblijskih tekstova u komunikacijskoj perspektivi (seminar).
- Akademske godine 2016./2017. i 2017./2018.: Opći uvod u Sveto Pismo, Osnove grčkoga jezika, Grčki biblijski jezik, Uvod i
  egzegeza NZ, III.: Pavlove i ostale poslanice
, Biblijska antropologija Novoga zavjeta (izborni kolegij), Analiza biblijskih tekstova u
  komunikacijskoj perspektivi
(seminar).
- Akademske godine 2018./2019.: Opći uvod u Sveto Pismo, Osnove grčkoga jezika, Grčki biblijski jezik, Hebrejski jezik, Biblijska
  antropologija Novoga zavjeta
(izborni kolegij), Analiza biblijskih tekstova u komunikacijskoj perspektivi (seminar).
 

FILOZOFSKO-TEOLOŠKI INSTITUT DRUŽBE ISUSOVE U ZAGREBU
PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA 

- Od akademske godine 2014./2015.: Hebrejski jezik, Ivanovski spisi, Izabrana pitanja SZ i NZ, Sveto Pismo (seminar). 

FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

- Od akademske godine 2015./2016 do 2017./2018.: Biblija NZ – Ivanovski spisi i Nasilje u SZ (izborni kolegij).  

ŠKOLA ZA NOVAKINJE
HRVATSKE REDOVNIČKE KONFERENCIJE 

- Od akademske godine 2017./2018.: Sinoptička evanđelja i Djela apostolska, Ivanovski spisi.
 

X. Mentorstvo završnih radova:  

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU
DIPLOMSKI RADOVI 

1. Martina Glavašić, »Oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo«. Egzegetsko-teološka analiza Lk 7, 36-50 u komunikacijskoj
    perspektivi
, KBF, Đakovo, 2018., (sumentorstvo: Vuletić, Suzana – Fužinato, Silvana).
 

FILOZOFSKO-TEOLOŠKI INSTITUT DRUŽBE ISUSOVE U ZAGREBU
DIPLOMSKI RADOVI
 

1. Luka Stipinović, Na zdencu objave. Egzegetsko-teološki studij Iv 4,1-42 u komunikacijskoj perspektivi, FTIDI, Zagreb, 2015.
2. Maja Lisac, Marija Magdalena prva apostolica. Egzegetsko-teološki studij Iv 20,11-18 u komunikacijskoj perspektivi, FTIDI, Zagreb,
    2015.
3. Mirko Mihalj, »Uskrsnu! Nije ovdje!«. Egzegetsko-teološki studij Mk 16,1-8 u komunikacijskoj perspektivi, FTIDI, Zagreb, 2016.
4. Michel Ljubić, »Kome se malo oprašta, malo ljubi«. Egzegetsko-teološki studij Lk 7,36-50 u komunikacijskoj perspektivi, FTIDI, Zagreb,
    2018.
5. Marko Delić, Susret Isusa i Samarijanke. Egzegetsko-teološki studij Iv 4,1-42 u komunikacijskoj perspektivi, FTIDI, Zagreb, 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

  • Petra Preradovića 17, p. p. 54
    HR - 31400 Đakovo
  • Porta: (++385) 031/802-400
    Tajništvo: (++385) 031/802-402
    Fax: (++385) 031/802-403
  • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.