Dr. sc. Šimo Šokčević

Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević

1980. Rođen u Slav. Brodu
1995.-1999. Gimnazija “Matija Mesić” Slavonski Brod
1999.-2004. Filozofsko-teološki studij na Teologiji u Đakovu
2004. Diplomirao i stekao zvanje diplomiranog teologa.
Prigodom svečane promocije primio nagradu za najbolji diplomski rad. Naslov rada:
Gospodarska etika u sjeni tranzicije. Kršćanski osvrt na proces privatizacije u hrvatskom društvu
2004.-2006. Zaposlen kao vjeroučitelj
2004.-2007. Poslijediplomski studij na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu
2005. Položio stručni ispit za vjeroučitelja
2004.-2010. Poslijediplomski studij na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu.
2007. Magistar znanosti - znanstveno polje filozofija. Naslov rada:
Teorija društvenog izbora Amartye Sena i sloboda pojedinca u kontekstu
suvremenih globalizacijskih strujanja
2007. Asistent pri Katedri filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu
2010. Doktor znanosti - znanstveno polje filozofija. Naslov rada: Etika identiteta Amartye Sena
2011. Viši asistent pri Katedri filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu
2011.-2012. Vanjski suradnik na Katedri filozofije Filozofskog fakulteta u Osijeku
2012. Docent na Katedri filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu
2018. Izvanredni profesor na Katedri filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu
          u Đakovu

Privatno: oženjen, otac četvero djece
MBZ: 292822

 

NASTAVNI DOPRINOS

       

1. Kolegiji

 • Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Povijest filozofije: od humanizma do Hegela, Povijest filozofije: srednji vijek (2009./2010) Teodiceja, Kozmologija (2007.-2015.) Povijest filozofije: suvremena filozofija (2007./2008) Filozofska antropologija (2007./2008.) Logika i spoznajna teorija, Aristotelova etika (izborni), Identitet i razlika (seminar, 2010.-2015.), Uvod u filozofiju Sv. Tome Akvinskoga (izborni), Filozofsko-teološko poimanje krize (poslijediplomski spec. studij na KBF-u u Đakovu), Kršćanski svjetonazor i drugi svjetonazori (poslijediplomski spec. studij na KBF-u u Đakovu).
 • Filozofski fakultet u Osijeku (2010./2011.): Filozofijska hermeneutika i Filozofijska teologija

       2. Mentorstvo diplomskih radova

 • Antonio TOKIĆ, Poimanje Boga u filozofsko-teološkoj misli Mosesa Majmonida, KBF Đakovo, 2016.
 • Dino PAŠALIĆ, Kozmološki argument za Božje postojanje. Varijante i formulacije kroz povijest, KBF Đakovo, 2016.
 • Dragana ILIŠIN, Zlo totalitarizma i bit političkoga djelovanja u filozofskoj misli H. Arendt, KBF Đakovo, 2016.
 • Luka SINKOVIĆ, Demonska vjera u filozofiji F. Hadjadja, KBF Đakovo, 2019.
 • Mateja ŽIVKOVIĆ, Poimanje patnje u misli E. Mouniera i Ivana Pavla II., KBF Đakovo, 2019.
 • Stjepan LELAS, Stvaranje i evolucija. Zajednički izazovi, prijepori i pokušaj sklada između vjere i znanosti, KBF Đakovo, 2019.

 

ZNANSTVENI DOPRINOS

      

  1.  Publikacije

           a. autorske knjige

 • Etika sposobnosti. „Preklapajući konsenzus" ideja Amartye Sena i kršćanske socijalne etike, Biblioteka Diacovensia, Đakovo, 2012., 253 str.
 • Filozofija obrazovanja Johna Henryja Newmana, Biblioteka Diacovensia, Đakovo, 2017., 180 str.

         b. uredničke knjige

 • Ivica Raguž, Šimo Šokčević (ur.), O Božjem milosrđu, Đakovo, 2016., 200 str.
 • Ivica Raguž, Šimo Šokčević (ur.), Melankolija između kreativnosti i depresije, Đakovo, 2017., 356 str.

       c. radovi u znanstvenim časopisima (a1 i a2):

 • Privatizacija društvenog/državnog vlasništva - (ne)uspjeli tranzicijski proces? Socijalno-etička prosudba, u: Diacovensia 15(2007.)1, 103-154.
 • Utjecaji na koncepciju teorije društvenog izbora Amartye Kumara Sena, u: Obnovljeni život 52(2007.)3, 295.-306.
 • Povijesno oblikovanje i prespektiva razvoja filozofskoga studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, u: Vrhbosnensia XII(2008.)2., 293-344.
 • Ambivalentnost procesa globalizacije i etičke implikacije teorije društvenog izbora Amartye Sena, u: Filozofska istraživanja 29(2009.)1, 119-130.
 • Identitet i »pluralni monokulturalizam«, u: Filozofska istraživanja 31(2011.)4, 735-749.
 • Darvinizam i identitet homo oeconomicusa. Perspektive ekonomskoga personalizma, u: Diacovensia, 20(2012.)1, 53-73.
 • Suosjećanje: put prema pravednosti?, u: Filozofska istraživanja 33(2013.)4; 683-698.
 • Aberacije "utopijskog uma" i hrabrost filozofiranja, u: Filozofska istraživanja 34(2014.)3, 361-375. (također objavljeno u zborniku "Perspektive filozofije")
 • Filozofija moći Romana Guardinija, u: Diacovensia 23(2015.)3, 259-275.
 • Teologija i ideja sveučilišnog obrazovanja, u: Obnovljeni život 71(2016.)4, 217-229.
 • Gentleman kao nositelj akademskoga života u Ideji sveučilišta J. H. Newmana, u: Crkva u svijetu 52(2017.) 2,  7-25.
 • 'Strossmayerana' in the English Sources: Acton, Gladstone, Newman and Strossmayer, u: Diacovensia 26(2018.)1, 11-31.
 • Josef Pieper i John Henry Newman o neformalnoj sigurnosti vjere, u: Diacovensia 27(2019.)1, 83-103.

       d. radovi u zbornicima

 • Justice Beyond Borders: Amartya Sen's Capability Approach u: J. JUHANT, B. ŽALEC (ur.), Humanity After Selfish Prometheus. Chances of Dialogue and Ethics in a Technicized World, Lit Verlag, Berlin, 2011., 135.-143.
 • Doprinos etike sposobnosti suvremenoj filozofiji ekonomije, u: A.CLAVERT (ur.), Probudi krepost. Aretaički pristup filozofiji. Zbornik u čast p. Ivana Kopreka SJ u povodu 60. obljetnice života, FTI, Zagreb, 2014., 173-198.
 • Identitet i „pluralni monokulturalizam“, u: L. VELJAK (ur.) Znanost, filozofija i suvremenost, Hrvatsko filozofsko društvo, 2015., 223-240.
 • Milosrđe kao temeljno uporište personalizma  pape Franje i J. H. Newmana, u: Ivica Raguž, Šimo Šokčević (ur.), O Božjem milosrđu, Đakovo, 2016., 135.-146.

       2. Sudjelovanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima

 • Predavanje na znanstvenom simpoziju FILOZOFIJA NA KATOLIČKIM TEOLOŠKIM UČILIŠTIMA u organizaciji Vrhbosanske katoličke teologije iz Sarajeva i Katoličkog bogoslovnog fakulteta iz Zagreba. Naslov predavanja: Povijesno oblikovanje i perspektiva razvoja filozofskog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Predavanje održano u Sarajevu 23. svibnja 2008. godine.
 • Predavanje na znanstvenom simpoziju „DANI FRANE PETRIĆA - FILOZOFIJA I GLOBALIZACIJA" u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva. Naslov predavanja: Ambivalentnost procesa globalizacije i etičke implikacije teorije društvenog izbora Amartye Sena. Predavanje održano u Cresu između 21. i 24. rujna 2008.
 • Predavanje na znanstvenom simpoziju „DANI FRANE PETRIĆA – PITANJE IDENTITETA" u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva. Naslov predavanja: Identitet i »pluralni monokulturalizam«. Predavanje održano u Cresu između 19 - 22. rujna 2010.
 • Predavanje na međunarodnoj konferenciji PEACEFUL AND SUSTAINABLE DIALOGUE AFTER SELFISH PROMETHEUS u organizaciji Teološkog fakulteta u Ljubljani. Naslov predavanja na engleskom jeziku: Justice Beyond Borders: Amartya Sen's Capability Approach. Predavanje održano u Celju 6. studenoga 2010. godine.
 • Predavanje na znanstvenom skupu DARVINIZAM I SUVREMENE SOCIJALNE TEORIJE u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Naslov predavanja: Darvinizam i identitet „homo oeconomicusa". Predavanje održano u Đakovu 14. listopada 2011. godine.
 • Predavanje na Znanstvenom simpoziju DANI PRAKTIČKE FILOZOFIJE u organizaciji Filozofskog fakulteta u Osijeku. Naslov predavanja: Suosjećanje: put prema pravednosti? Rehabilitacija Aristotelove etike u političkoj filozofiji M. C. Nussbaum. Predavanje održano u Osijeku 17. siječnja 2013. godine.
 • Predavanje na MEĐUNARODNOM ZNANSTVENOM SIMPOZIJU „DANI FRANE PETRIĆA – PERSPEKTIVE FILOZOFIJE” u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva. Naslov predavanja: Hrabrost filozofiranja. Predavanje održano u Cresu između 22. i 25. rujna 2013. godine.
 • Pozvano predavanje u sklopu KATEHETSKE LJETNE ŠKOLE u organizaciji Nacionalnoga katehetskoga ureda Hrvatske biskupske konferencije, Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Naslov predavanja: Pravo na neometani hod prema istini. O vjerskoj slobodi u suvremenom društvu. Predavanje održano u Splitu 26. kolovoza 2014. godine.
 • Predavanje u sklopu ZNANSTVENOGA KOLOKVIJA PROGODOM 130. OBLJETNICE ROĐENJA ROMANA GUARDINIJA. Naslov predavanja: Filozofija moći Romana Guardinija. Predavanje održano u Đakovu 16. travnja 2015. godine
 • Predavanje u sklopu STUDIJSKOGA DANA O 150. OBLJETNICI SVETIŠTA GOSPE ILAČKE u organizaciji Hrvatskog mariološkog instituta KBF-a u Zagrebu, Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu i Đakovačko-osječke nadbiskupije. Naslov predavanja: Voda kao izvor filozofskog promišljanja. Predavanje održano u Ilači 25. svibnja 2015. godine
 • Predavanje na MEĐUNARODNOM ZNANSTVENOM SIMPOZIJU O MILOSRĐU u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Naslov predavanja: Milosrđe kao temeljno uporište personalizma pape Franje i J.H. Newmana. Predavanje održano u Đakovu 22. travnja 2016. godine
 • Predavanje na MEĐUNARODNOM ZNANSTVENOM SIMPOZIJU XV. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva i Hrvatskog bioetičkog društva. Naslov predavanja: Laudato si' i tehnofilija. Predavanje održano u Malom Lošinju 16. svibnja 2016. godine (u sklopu okrugloga stola)
 • Predavanje na ZNANSTVENOM SIMPOZIJU PRIGODOM 300 GODINA VINOGRADARSTVA I VINARSTVA U ĐAKOVAČKO-OSJEČKOJ NADBISKUPIJI u organizaciji KBF-a u Đakovu i Đakovačko-osječke nadbiskupije. Naslov predavanja: Filozofija pijenja (i slavljenja). Predavanje održano u Đakovu 19. listopada 2016. godine.
 • Predavanje na ZNANSTVENOM SKUPU - KOLOKVIJU O IDEJI SVEUČILIŠTA u organizaciji KBF-a u Đakovu. Naslov predavanja: Docilitas i obrazovni ideali. Predavanje održano u Đakovu 8. ožujka 2017. godine
 • Predavanje na ZNANSTVENOM SKUPU - KOLOKVIJU PRIGODOM 20 GODINA OD SMRTI FILOZOFA JOSEFA PIEPERA u organizaciji KBF-a u Đakovu. Naslov predavanja: Josef Pieper i John Henry Newman o vjeri. Predavanje održano u Đakovu 5. travnja 2017. godine
 • Predavanje na ZNANSTVENOM SKUPU - KOLOKVIJU O REFORMACIJI u organizaciji KBF-a u Đakovu. Naslov predavanja: Obraćenje J. H. Newmana. Predavanje održano u Đakovu 27. travnja 2017. godine
 • Pozvano predavanje na ZNANSTVENOM SKUPU U SKLOPU OBILJEŽVANJA DANA KATEDRE ZA TEOLOGIJU  Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Naslov predavanja: Teologija i sveučilište. Predavanje održano u Zagrebu 26. siječnja 2018. godine.
 • Pozvano predavanje na u sklopu KATEHETSKE LJETNE ŠKOLE u organizaciji Nacionalnoga katehetskoga ureda Hrvatske biskupske konferencije, Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Naslov predavanja: Filozofija obrazovanja u misli Johna Henryja Newmana. Predavanje održano u Zagrebu 22. kolovoza 2019. godine.
 • Pozvano predavanje na obilježvanju DANA KATEDRE ZA TEOLOGIJU  Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Naslov predavanja: Razvitak kršćanskoga nauka prema Sv. Johnu Henryju Newmanu. Predavanje održano u Zagrebu 23. siječnja 2020. godine.

        3. Projektne aktivnosti

 • 2015. - 2016.  "Cor ad cor loquitur". Bit filozofiranja prema Johnu Henryu Newmanu. Interni istraživački projekt Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Uloga: voditelj projekta
 • 2016. -2017.  Strossmayerana u engleskim izvorima. Interni istraživački projekt Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Uloga: suradnik na projektu.

       4. Članstva u uredništvu znanstvenih časopisa

 • 2015. Član uredništva hrvatske redakcije međunarodnog časopisa Communio
 • 2016. Glavni i odgovorni urednik znanstvenog časopisa Diacovensia

        5. Rad u organizacijskim odborima skupova / konferencija

 • 2014. - 2018. član organizacijskog odbora Festivala znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 • 2017. član programskog odbora Međunarodne interdisciplinarne znanstvene konferencije Baštinska kultura i digitalna humanistika: sprega starog i novog

 

STRUČNI DOPRINOS

    

     1. Osvrti i prikazi

 • Amartya Sen: Identitet i nasilje: iluzija sudbine., u: Filozofska istraživanja 29(2009.)2, 390-393.
 • Željko Tanjić: Teologija pred izazovima sadašnjeg trenutka, u: Diacovensia 17(2009.)1, 199.-205.
 • Tomaš Sedlaček, Economics of Good and Evil: The Quest for Economic Meaning from Gilgamesh to Wall Street, 2011., 352 str., u: Diacovensia 20(2012.)1, 151.-154.
 • Boško Pešić, Danijel Tolvajčić (ur.), Filozofija egzistencije Karla Jaspersa, u: Diacovensia 22(2014.)2, 274.-276.
 • Josip Bošnjaković (ur.), Izgrađivati zrelu osobnost za plodne međuljudske odnose. Zbornik radova, u: Nova prisutnost 13(2015.)1, 126.-128.
 • Danijel Tolvajčić, Suvremena analitička filozofija religije, u: Diacovensia 24(2016.)4, 669.-672.
 • Ivica Raguž, Pastoralije, u: Diacovensia 25. (2017.)3, 499.-502.
 • Ivica Raguž, O starosti. Ars senescendi, u: Diacovensia 27(2019.)3, 553.-556.

        2. Stručni radovi

 • Motivacija učenika, u: Vukovarsko-srijemski učitelj 1(2005.)2., 63.-73
 • Od 2002. do kraja 2013. godine uređuje rubriku Svjedoci vjere u Vjesniku Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. Autor preko 120 različitih priloga.
 • Ljudska prava i sposobnosti. Prilog dimenzioniranju etike identiteta, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije: časopis za pastoralnu orijentaciju, 137 (2009.), 16.- 20.
 • Argumenti za Božju opstojnost i nužnost demitiziranja znanstveno-tehničke kulture, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije: časopis za pastoralnu orijentaciju 138 (2010.), 825.-838.
 • Filozofijsko određenje suvremenog relativizma, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije: časopis za pastoralnu orijentaciju 141(2013.) 7-8., 542 - 547.
 • Pravo na neometani hod prema istini. O vjerskoj slobodi u suvremenom društvu, u: Katehetski glasnik XIV.(2015.), br. 1.-2., 55.-62.
 • Ponos i kenoza (uvodnik) u: Communio: međunarodni katolički časopis 41(2015.)123., 2.-4. 
 • Je li stvarnost važnija od ideja? Čovječanstvo pred raskrižjem dviju ljubavi, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije: časopis za pastoralnu orijentaciju CXLIV. (2016.)4., 24.-30.
 • Laudato si' ili tehnofilija, u: Universitas. Hrvatske sveučilišne novine, VIII(2016.)79., 25.
 • Ruke (uvodnik), u: Diacovenisa 24(2016.)3, 345.-348.
 • od 2016. Kolumna "Bonum commune" u mjesečniku Svjetlo riječi. Naslovi: 
 • siječanj 2016. "Uspavano kršćanstvo"
 • veljača 2016. "Od ekologije do barbarstva"
 • ožujak 2016. "Zašto nikada ne volim jesti sam?"
 • travanj 2016. "Zašto su nam studenti bezvoljni i nezainteresirani?"
 • svibanj 2016. "Je li milosrđe obveza?"
 • lipanj 2016. "Facebook prijatelji"
 • srpanj-kolovoz 2016. "Nesreća suvremenog Europljanina"
 • rujan 2016. "Suvremeni terorizmi"
 • listopad 2016. "Sumorno stanje duha"
 • studeni 2016. "Umijeće istinskog slavljenja"
 • prosinac 2016. "Radost ljubavi
 • Odgoj savjesti (uvodnik), u: Communio: međunarodni katolički časopis 44(2018.)131, 2.-4. 
 • "Veritatis gaudium" i obnova crkvenih (sve)učilišta, u: Diacovensia 26(2018.)2, 191.-194.
 • "Homo zappiens i poziv na svetost, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147(2019.)6, 24.-29.
 • Krotkost u kulturi srdžbe, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147(2019.)9, 30.-34. 
 • Istina i bajke (uvodnik), u: Diacovensia 28 (2020.)1, 5-8.

 

INSTITUCIJSKI  I DRUŠTVENI DOPRINOS

 

1. Voditeljske dužnosti i članstva

 • 2013.–2014.Predsjednik povjerenstva za praćenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu
 • 2014.  Voditelj Odsjeka za filozofiju i povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu
 • 2014. - 2018. Prodekan za znanost i međufakultetsku suradnju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu
 • 2014. - 2018. Predsjednik Povjerenstva za izdavačku djelatnost KBF-a
 • 2014. - 2018. Predsjednik Povjerenstva za Teološko-pastoralni seminar KBF-a
 • 2014. - 2018. Član Povjerenstva za organizaciju Strossmayerovih dana
 • 2016. - 2018. Predsjednik Etičkoga povjerenstva KBF-a
 • 2017. Član Odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • 2018. Član Sveučilišnoga savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • 2018. Član Etičkoga povjerenstva KBF-a
 • 2018. Član Povjerenstva za izdavačku djelatnost KBF-a
 • 2018.Član Povjerenstva za poslijediplomske studije KBF-a
 • 2018. Predsjednik Stegovnog povjerenstva KBF-a
 • 2019. Član Knjižničnoga vijeća SNFK

          2. Članstva i funkcije u društvima, udrugama, udruženjima i tijelima

 • član Hrvatskog filozofskog društva (od 2007.)
 • član međunarodnog udruženja Human Development and Capability Association  (2011.)
 • dopredsjednik Udruge katoličkih intelektualaca sa sjedištem u Osijeku (2012.-2015.)
 • član Povjerenstva za pastoral braka i obitelji Đakovačko-osječke nadbiskupije (od 2014.)
 • član Upravnoga vijeća Udruge katoličkih intelektualaca (2015.)

         3. Javne tribine, intervjui i TV nastupi

 • TV emisija "Klopka" SBTV-a, 12. ožujka 2013. godine. (Tema: Ostavština pape Benedikta XVI.)
 • Tribina u sklopu TJEDNA KRŠĆANSKE KULTURE u organizaciji Udruge katoličkih intelektualaca. Naslov predavanja: Odgoj i kriza. Predavanje održano u Slavonskom Brodu 29. svibnja 2013. godine.
 • TV emisija "Klopka" SBTV-a, 3. prosinca 2013. (Tema: Referendum o braku)
 • Tribina TEOLOŠKI ČETVRTAK u organizaciji Kršćanske sadašnjosti. Naslov predavanja: Novac i etika u Hrvatskoj. Predavanje održano u Zagrebu, 18. lipnja 2015. godine.

 

Više informacija:

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.