Dr. sc. Boris Vulić

Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić

v. d. Prodekana za nastavu i studente
 
Profesor dogmatske teologije na Katedri fundamentalne, dogmatske i ekumenske teologije u sastavu Odsjeka za Sveto pismo i sustavnu teologiju
 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Matični broj znanstvenika: 322542
 
Ažurirano: 24. 1. 2023.
 
1981. - Rođen u Slavonskom Brodu.
1987. - 1995. - Osnovna škola u Županji.
1995. - 1999. - Opća gimnazija u Županji.
1999. - 2004. - Bogoslovno sjemenište i filozofsko-teološki studij na Teologiji u Đakovu.
2003. - Nagrada Vijeća Teologije u Đakovu za najbolji uspjeh u studiju.
2004. - Diplomirani teolog (16. 7.); naslov diplomskog rada: Teologija mesijanske tajne u Markovom evanđelju (mentor: prof. dr. sc. K. Višaticki).
2004. - U Đakovu zarađen za đakona (24. 10.).
2004. - 2005. - Đakonski praktikum u Župi Uzvišenja Sv. Križa u Rumi.
2005. - U Đakovu zaređen za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije (29. 6.).
2005. - 2007. - Župni vikar u Župi sv. Euzebija i Poliona u Vinkovcima i vjeroučitelj u srednjoj školi.
2007. - U Zagrebu položio državni stručni ispit za zanimanje vjeroučitelja (28. 3.).
2007. - 2013. - Doktorski studij dogmatske teologije na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu; pitomac Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima.
2009. - Magistar znanosti na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu (19. 6.); naslov magistarskog rada: L'inferno vuoto? La speranza nella salvezza di tutti secondo Hans Urs von Balthasar e Karl Rahner (mentor: prof. dr. sc. D. Hercsik).
2009. - Asistent na Katedri dogmatske teologije u sastavu Odsjeka za sustavnu teologiju KBF-a u Đakovu (izabran 7. 9., zaposlen 1. 10.).
2013. - Doktor znanosti na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu (29. 4.); naslov doktorske disertacije: »Inconfusa e indivisa«. Un approccio antropologico alla cooperazione della Beata Vergine Maria alla salvezza (mentor: prof. dr. sc. M. Tenace, relatori: prof. dr. sc. D. Vitali i prof. dr. sc. F. Körner).
2013. - Viši asistent/poslijedoktorand na Katedri dogmatske teologije u sastavu Odsjeka za sustavnu teologiju KBF-a u Đakovu (izabran 9. 9., zaposlen 1. 10.).
2014. - Nagrada Rektora Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu za izvrstan uspjeh na obrani doktorske disertacije.
2014. - Glavni i odgovorni urednik časopisa za pastoralnu orijentaciju Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije (1. 1. 2014.; mandat obnovljen 1. 1. 2020., na neodređeno vrijeme).
2014. - Član Prezbiterskog vijeća Đakovačko-osječke nadbiskupije (11. 3.).
2014. - Predavač na Nadbiskupijskoj školi za župne suradnike.
2014. - 2018. - Zamjenik voditelja Odsjeka za sustavnu teologiju KBF-a u Đakovu.
2015. - Član Uredništva Međunarodnoga katoličkog časopisa Communio (hrvatska redakcija). 
2015. - Zahvalnica Studentskog zbora KBF-a u Đakovu za iznimno mentorsko vodstvo V. godine (28. 5.)
2016. - Član Hrvatskog mariološkog instituta. 
2016. - Docent na Katedri dogmatske teologije Odsjeka za sustavnu teologiju KBF-a u Đakovu (izabran 29. 2., zaposlen 1. 4.).
2016. - Član Uredničkog vijeća znanstvenog časopisa KBF-a u Đakovu Diacovensia (a1). 
2017. - Član Prosinodalnog ispitnog povjerenstva Đakovačko-osječke nadbiskupije.
2018. - Voditelj projekta digitalizacije Glasnika/Vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije (1. 2.). 
2018. - Predsjednik Konferencije profesora sustavne teologije (hrvatskoga govornog područja) (3. 4.).
2018. - 2020. - Vanjski suradnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.
2018. - 2020. - Voditelj Odsjeka za sustavnu teologiju KBF-a u Đakovu.
2020. - 2022. - Voditelj (pročelnik) Odsjeka za Sveto pismo i sustavnu teologiju KBF-a u Đakovu.
2020. - Član Uredničkog odbora i savjetnik Uredništva znanstveno-stručnog časopisa Nursing Education and Science (NES) Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku.
2021. - Izvanredni profesor na Katedri fundamentalne, dogmatske i ekumenske teologije Odsjeka za Sveto pismo i sustavnu teologiju KBF-a u Đakovu (izabran 6. 9., zaposlen 7. 9.).
2022. - v. d. prodekana za nastavu i studente (1. 10.)
 
 
 
Područje znanstvenog interesa: sustavna teologija, posebno teološka antropologija, eshatologija i mariologija te pitanje kršćanstva u Europi.
 
Kolegiji na matičnom Fakultetu: Teološka antropologija, I.; Teološka antropologija II.; Izabrane teme teološke antropologije; Izabrane teme eshatologije; Mariologija; Služba i život prezbitera; Teologija Josepha Ratzingera (seminar); Elaborat iz dogmatske teologije. 
 
Kolegiji na drugim fakultetima: Filozofsko-teološki aspekti prijateljstva (sveučilišni izborni kolegij za sve studente Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku); Europska kultura i kršćanstvo (Doktorska škola Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, poslijediplomski doktorski Europski studij).
 
Ostale službe na Fakultetu: predsjednik Stegovnog suda za studente; Odbora za diplomske i završne ispite; Povjerenstva za nastavu i studente; Povjerenstva za nagrađivanje; Povjerenstva za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti; član – Stegovnog suda za nastavnike i djelatnike; Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanstvene projekte; Povjerenstva za izdavačku djelatnost (Uredničko vijeće biblioteke Diacovensia); Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na KBF-u; Radne skupine za ishode učenja.
 
Službe na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: predsjednik Povjerenstva za suzbijanje nepotizma na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku; član Odbora za statutarna i pravna pitanja Senata Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku; član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanje razdoblja studija. 
 
Prebivalište: Nadbiskupski vikarijat, J. J. Strossmayera 58, HR – 31000 Osijek 
 
 
POPIS RADOVA
 
Autorske knjige
 1. »Inconfusa e indivisa«. Un approccio antropologico alla cooperazione della Beata Vergine Maria alla salvezza, izvadak doktorske disertacije (VII. poglavlje), Roma, 2013., 152 str.
 2. Vjera kao eshatološko nestrpljenje. Ogled o Sergiu Quinziju, vlastita naklada, Osijek, 2020., 226 str.
 
Uredničke knjige
 1. Zapad, vjera i razum – Der Westen, Glaube und Vernunft. Zbornik radova godišnjeg pastoralnog skupa, Vierzehnheiligen 2014., (ur. zajedno s Adolfom Polegubićem), Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2015., 173 str.
 2. Gospi Tekijskoj, Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog simpozija prigodom 300. obljetnice svetišta Gospe Tekijske održanog 20. i 21. svibnja 2016. u Petrovaradinu, (ur. zajedno s Darijom Damjanović Barišić i Ivicom Ragužem), KBF, Đakovo, 2017., 373 str.
 3. Shematizam Đakovačko-osječke nadbiskupije 2020., (ur. zajedno s Margaretom Gregić), Nadbiskupski ordinarijat, Đakovo, 2020., 478 str.
 
Znanstveni članci
 1. Neotklonjivost vjere prema Charlesu Tayloru, u: Obnovljeni život, 69 (2014.) 2, str. 165.-177.
 2. »Veluti si Deus daretur«. Prilog raspravi o europskom zaboravu kršćanstva, u: Crkva u svijetu, 49 (2014.) 3, str. 295.-310.
 3. Kršćansko bratstvo kao spašenost i ujedinjenost, u: Diacovensia, 23 (2015.) 1, str. 71.-88. 
 4. Navikavanje slobode na Božje milosrđe. O vremenitim kaznama i oprostima, u: Ivica RAGUŽ  Šimo ŠOKČEVIĆ (ur.), O Božjem milosrđu. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija o milosrđu održanog 22. travnja 2016. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, KBF, Đakovo, 2016., str. 75.-94.
 5. Međureligijski dijalog i jasnoća vjere. Promišljanje iz perspektive dokumenta »Dominus Iesus« i filozofa M. Pere, u: Crkva u svijetu, 52 (2017.) 2, str. 195-218. (dijelovi objavljeni u: Dominus Iesus. Isus Krist kao locus theologicus međureligijskog dijaloga, u: Josip BLAŽEVIĆ – Josip ŠIMUNOVIĆ (ur.), Interpretacija Isusa Krista izvan kršćanstva. Zbornik radova s Međureligijskoga znanstvenog simpozija održanog 12. i 13. studenoga 2016. u Zagrebu, NPI – Hrvatski Areopag, Zagreb, 2017., str. 315.-321.)
 6. Uznesenje Djevice Marije na nebo i Božje djelovanje po poniženju i uzvišenju. Promišljanja na tragu Carla Gustava Junga i Stefana De Fioresa, u: Darija DAMJANOVIĆ BARIŠIĆ – Ivica RAGUŽ – Boris VULIĆ (ur.), Gospi Tekijskoj. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija prigodom 300. obljetnice svetišta Gospe Tekijske održanog 20. i 21. svibnja 2016. u Petrovaradinu, KBF, Đakovo, 2017., str. 93.-110.
 7. Ratisbonneovo obraćenje posredstvom Čudotvorne medaljice, u: Diacovensia, 25 (2017.) 4, str. 585.-602. (dijelovi objavljeni u: Josip BLAŽEVIĆ  Josip ŠIMUNOVIĆ (ur.), Vojska Bezgrešne i masonerija, Hrvatski mariološki institut i dr., Zagreb, 2020., str. 320.-339.)
 8. Gratia praesupponit naturam. Pokušaj obnove skolastičkog aksioma, u: Diacovensia, 26 (2018.) 1, str. 81.-93.
 9. Upute biskupima sv. Alfonza Marije de Liguorija, u: Diacovensia, 26 (2018.) 2, str. 197.-219.
 10. »Sacramentum hoc magnum est«. O nekim vidovima plodnosti ženidbene sakramentalne milosti, (zajedno sa Sani Gilja), u: Diacovensia, 26 (2018.) 3, str. 405.-422.
 11. Skica kristološko-trinitarne hermeneutike pakla i dužnosti nade u spas svih ljudi u misli H. U. von Balthasara, u: Diacovensia, 26 (2018.) 4, str. 569.-581. 
 12. Marija, Kristova majka, u svjetlu jedinstva i harmonije Svetoga pisma u misli J. Ratzingera / Benedikta XVI., u: Diacovensia, 27 (2019.) 3, str. 453.-474.
 13. La mediazione salvifica della Madre di Dio: la novità sostanziale nell’enciclica Redemptoris Mater, u: Diacovensia, 28 (2020.) 2, str. 205.-220.
 14. Gli elementi fondamentali dei dogmi cattolici, (zajedno s Tomislavom Ćurićem), u: Služba Božja, 60 (2020.) 4, str. 434.-454.
 15. »Psallite sapienter« (Ps 47, 8b). Teološka razmatranja Josepha Ratzingera o glazbenoj umjetnosti u liturgiji, u: Služba Božja, 61 (2021.) 3, str. 287.-315.
 16. Eros i agape u Andersa Nygrena: Ipak osiromašenje ljubavi, u: Communio, hrv. izdanje, 48 (2022.) 143, str. 64.-85.
 17. O Lewisovu poimanju pakla, (zajedno s Damjanom Kovačem), u: Crkva u svijetu, 57 (2022.) 1, str. 62.-88.
 18. Svetost ženskosti prema Leonardu Boffu, u: Riječki teološki časopis, 30 (2022.) 1, str. 29.-45.
 
Stručni članci
 1. Mesijanska tajna i ozdravljenja u Markovu evanđelju, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 137 (2008.) 11-12, str. 923.-928.
 2. Bit i slika svećeništva prema Karlu Rahneru, u: Željko MAJIĆ – Božo GOLUŽA (ur.), Iz naroda za narod. Zbornik radova svećenika studenata Papinskog hrvatskog zavoda svetoga Jeronima u Rimu u svećeničkoj godini, Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima – Glas Koncila, Rim – Zagreb, 2010., str. 57.-71.
 3. Teološka narav monaštva: Velikosubotnja smještenost monaštva, (zajedno s Goranom Franjićem), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 143 (2015.) 10, str. 34.-40.
 4. Novi članci proroštva za Crkvu. O ukazanjima Blažene Djevice Marije, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 146 (2018.) 7-8, str. 25.-27.
 5. Biti stvoren. Neki vidovi teologije stvaranja Josepha Ratzingera, (zajedno s Tihomirom Borićem), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 146 (2018.) 11, str. 13.-19.
 6. Crkveni pokreti kao karizme. Na tragu misli Josepha Ratzingera / Benedikta XVI., u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 146 (2018.) 12, str. 24.-27.
 7. Važnost oprosta na putu pokore, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije, 147 (2019.) 2, str. 12.-19.
 8. »Biskup je u Crkvi i Crkva je u biskupu!«. Kateheza o biskupskoj službi u Crkvi, (zajedno sa Zvonkom Pažinom i Davorom Vukovićem), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije, 147 (2019.) 4, str. 9.-12.
 9. Biskup Josip Juraj Strossmayer (1815.  1905.). Mecena hrvatske znanosti i umjetnosti, u: S. VILA (ur.), 45 godina u srcu ravnice učimo, istražujemo, razvijamo, monografija prigodom 45 godina osječkog sveučilišta, Sveučilišta J. J. Strossmayera, Osijek, 2021., str. 29.-33.
 
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima
 1. Znanstveno-pastoralni skup hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe, organizator: Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj (Frankfurt); Vierzehnheiligen, 22. - 25. 9. 2014. Naslovi izlaganja: (1) Novovjekovlje: veliko razdruživanje vjere i razuma; (2) Nužnost kršćanske vjere u oblikovanju 'europskoga razuma'.
 2. Dies Facultatis, organizator: KBF u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku; Đakovo, 6. 11. 2014. Naslov izlaganja: O teološkoj antropologiji i mariologiji danas.
 3. XXXIX. Međunarodni simpozij profesora filozofije i teologije, organizator: KBF Sveučilišta u Zagrebu; Lovran, 7. - 9. 4. 2015. Naslov izlaganja: Suotkupljenje – prikladna teološka kategorija? 
 4. Znanstveni studijski dan u prigodi obilježavanja 150. obljetnice svetišta Gospe Ilačke na Vodici, organizatori: Hrvatski mariološki institut KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, KBF u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Đakovačko-osječka nadbiskupija i Svetište Gospe Ilačke; Ilača, 25. 5. 2015. Naslov izlaganja: Zašto nam Bog govori po Blaženoj Djevici Mariji?
 5. Stručni skup vjeroučitelja osnovnih i srednjih škola Požeške biskupije, organizatori: Agencija za odgoj i obrazovanje i Katehetski ured Požeške biskupije; Požega, 9. 4. 2016. Naslov izlaganja: Milosrđe i čistilište. 
 6. Međunarodni znanstveni simpozij o milosrđu, organizator: KBF u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku; Đakovo, 22. 4. 2016. Naslov izlaganja: Navikavanje slobode na Božje milosrđe. O vremenitim kaznama i oprostima.
 7. Međunarodni znanstveni simpozij prigodom 300. obljetnice svetišta Gospe Tekijske, organizatori: KBF u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Srijemska biskupija  Biskupijsko svetište Gospe Tekijske; Petrovaradin, 20.  21. 5. 2016. Naslov izlaganja: Teološke poruke Marijina uznesenja na nebo.
 8. Međureligijski znanstveni simpozij na temu Interpretacija Isusa Krista izvan kršćanstva, organizatori: Nadbiskupijski pastoralni institut u Zagrebu i Centar »Hrvatski Areopag« za međureligijski dijalog; Zagreb, 12.  13. 11. 2016. Naslov izlaganja: Dominus Iesus: Isus Krist kao locus theologicus međureligijskog dijaloga. 
 9. Znanstveno-stručni skup: Teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije na temu Odnos biskupske i prezbiterske službe u Crkvi, organizator: KBF u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku; Đakovo, 12. – 14. rujna 2017. Naslov izlaganja: Upute biskupima sv. Alfonza Marije de Liguorija.
 10. Međunarodni znanstveni simpozij prigodom 100 godina postojanja Vojske Bezgrešne, organizatori: Međunarodna središnjica Vojske Bezgrešne, Nadbiskupijski pastoralni institut u Zagrebu, Hrvatski nacionalni centar Vojske Bezgrešne, Centar »Hrvatski Areopag« za međureligijski dijalog, Hrvatski mariološki institut KBF-a u Zagrebu; Zagreb, 16. – 17. rujna 2017. Naslov izlaganja: Ratisbonneovo obraćenje posredstvom Čudotvorne medaljice.
 11. Znanstveni skup  kolokvij prigodom 30. obljetnice smrti Hansa Ursa von Balthasara, organizator: KBF u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku; Đakovo, 11. travnja 2018. Naslov izlaganja: O Balthasarovoj nadi u prazni pakao.
 12. Znanstveno-stručni skup: Teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije na temu Sveto pismo u životu Crkve, organizator: KBF u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku; Đakovo, 18.  20. rujna 2018. Naslov izlaganja: Marijanske dogme: gdje to piše u Svetome pismu?
 13. Međunarodna znanstvena konferencija na temu U kakvog Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju, organizatori: KBF u Đakovu i Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani; Đakovo, 15. listopada 2021. Naslov izlaganja: »Srdili ste Jahvu« (Pnz 9, 22). Božja srdžba kao izraz njegove zahtjevnosti.
 14. Međunarodni znanstveni simpozij na temu Religijski, društveni i kulturološki aspekti enciklike Fratelli tutti pape Franje, organizator: Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu; Sarajevo, 11. – 12. studenoga 2021. Naslov izlaganja: Odnos sveopćeg bratstva i kršćanskog bratstva u svjetlu enciklike Fratelli tutti.
 15. Međunarodni znanstveni simpozij na temu Poimanje i odnos prema Svetom u suvremenoj kulturi, organizator: Teologija u Rijeci - Područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i drugi, Rijeka, 18. ožujka 2022. Naslov izlaganja: Svetost ženskosti prema Leonardu Boffu.

 

Uvodnici

 1. Uvodnici u pojedine brojeve Vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, od br. 1/2014.
 2. O jedinstvu i harmoniji Pisma, u: Communio, hrv. izdanje, 42 (2016.) 126, str. 2.-4.
 3. Bilješke o čitanju, u: Diacovensia, 25 (2017.) 2, str. 181.-186.
 4. Zajednička molitva ljudi za mir?, u: Communio, hrv. izdanje, 43 (2017.) 129, str. 2.-5.
 5. »Ne suobličujte se ovomu svijetu.« U spomen na Roberta Spaemanna (1927. – 2018.), u: Diacovensia, 27 (2019.) 1, str. 5.-8.
 6. Accelero, ergo sum, u: Diacovensia, 28 (2020.) 3, str. 297.-299.
 7. Helenizacija kao odluka vjere, u: Communio, hrv. izdanje, 47 (2021.) 142, str. 2-4.

 

Predgovori

 1. Predgovor, (zajedno s Darijom Damjanović Barišić i Ivicom Ragužem), u: D. DAMJANOVIĆ BARIŠIĆ – I. RAGUŽ – B. VULIĆ (ur.), Gospi Tekijskoj, Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog simpozija prigodom 300. obljetnice svetišta Gospe Tekijske održanog 20. i 21. svibnja 2016. u Petrovaradinu, KBF, Đakovo, 2017., str. 9.-10.
 2. Predgovor, u: Ivica ŽIŽIĆ, Marginalije. Zapisi o svećeništvu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2020., str. 7.-10. 
 3. Predgovor, u: Hrvoje KALEM, Konfinalije. Svećenik u konteksu, Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije – Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb, str. 9.-14.
 4. Predgovor, u: Žarko RELOTA, O nama s nama, Veritas, Zagreb, 2021., str. 7.-12.
 5. Predgovor, u: Miroslava HADŽIHUSEJNOVIĆ VALAŠEK, Dušo, sad pođi sa mnom. Tradicijske nabožne pripovijedne pjesme i molitve iz Slavonije i Srijema, Đakovačko-osječka nadbiskupija, Đakovo, 2022., 7.-8.

 

Prikazi knjiga 

 1. Vito Mancuso, L’anima e il suo destino, u: Diacovensia, 15 (2007.) 2, str. 120.-122.
 2. Luis F. Ladaria, Gesù Cristo salvezza di tutti, u: Diacovensia, 17 (2009.) 2, str. 343.-346.
 3. Antonio Staglianò, Madre di Dio. La mariologia personalistica di Joseph Ratzinger, u: Diacovensia, 19 (2011.) 1, str. 159.-161.
 4. E. Bianchi, P. Chiaranz, A.-L. Michon, Uomini e animali, u: Diacovensia, 20 (2012.) 1, str. 154.-160.
 5. Michelina Tenace, Cristiani si diventa. Dogma e vita nei primi tre concili, u: Diacovensia, 21 (2013.) 1, str. 187.-191.
 6. A. Polegubić, ur., Kršćanstvo i identitet (Christentum und Identität), u: Diacovensia, 22 (2014.) 3, str. 412.-415.
 7. Ivica Žižić, Nedjelja. Blagdanski etos u vjeri i životu katolika. Kulturno-antropološko istraživanje, u: Diacovensia, 24 (2016.) 3, str. 502.-507.
 8. Ivica Raguž, Teološki fragmenti I., u: Diacovensia, 25 (2017.) 1, str. 163.-169.
 9. Adolf Polegubić, Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj, u: Diacovensia, 25 (2017.) 2, str. 337.-341.
 10. Ivica Žižić, Slava križa. Simboli i slike vjere u ranokršćanskoj kulturi, u: Diacovensia, 25 (2017.) 4, str. 657.-662.
 11. Milan Šimunović, Ivica Pažin, Promjene u katehetskom pastoralu župne zajednice. Utopija ili stvarnost?, u: Diacovensia, 26 (2018.) 1, str. 180.-184.
 12. Ivica Raguž, Teološki fragmenti II., u: Diacovensia, 26 (2018.) 2, str. 333.-338.
 13. Anton Tamarut, Bog milosrđa i radosti, u: Diacovensia, 26 (2018.) 3, str. 536.-538.
 14. Ivica Raguž, Stepinac. Razgovori s prijateljem, u: Diacovensia, 26 (2018.) 4, str. 732.-736.
 15. Zvonko Pažin, Liturgijska sakramentologija, u: Diacovensia, 27 (2019.) 2, str. 369.-372.
 16. Ivica Raguž, Razgovori s prijateljicama. Etty – Rachel – Simone, u: Diacovensia, 28 (2020.) 2, str. 273-276.

 

Ostali prilozi

 1. Duhovna djela milosrđa, u: Živa zajednica, u 7 brojeva 2016. 
 2. Tjelesna djela milosrđa, u: Živa zajednica, u 7 brojeva 2017.
 3. Integracijski potencijal misija Y naraštaja, u: V. KUKAVICA (ur.), Hrvatski iseljenički zbornik 2018., Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, 2017., 353.-358.
 4. Poslušnost Bogu koji šuti?, u: U znaku križa. List Milosrdnih sestara Sv. Križa, 1/2019., str. 9.-10.
 5. »U zajedništvu Kristova poslanja«. Misli uz grb i geslo mons. Ivana Ćurića, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije, 147 (2019.) 5, str. 2.-3.
 6. O zaboravljenoj duši Europe, u: Svjetlo Riječi, 40 (2022.) 470, str. 25.-28.
 7. Nova faza životnosti i dostupnosti, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije, 51 (2023.) 1, str. 1.-2.

 

Intervjui, medijski nastupi i popularizacija znanosti

 1. Vinkovačka televizija, Pressica, prosinac 2010.
 2. HTV, Regionalni dnevnik, 1. 4. 2015., tema: Vazmeno trodnevlje
 3. Nepažnja prema strancima može kršćanske korijene Europe pretvoriti u uspomenu, u: Katolički tjednik, 13 (2014.) 39, str. 8.-9., 23.
 4. Smrt – Božje oblikovanje novoga prebivališta, u: Katolički tjednik, 16 (2017.) 44, str. 8.-10.
 5. Hrvatski katolički radio, Medijski putokazi, 27. 2. 2020., tema: Crkveni mediji
 6. Radio Đakovo, Izravno, 2. 11. 2020., tema: Dušni dan
 7. Podcast Udruge katoličkih intelektualaca, Osijek, travanj 2021., tema: Sergio Quinzio i zaborav eshatologije
 8. Radio Marija, 31. 5. 2021., tema: I nakon svibnja nastavljamo s Marijom
 9. Intervju za list đakovačkih bogoslova Poziv, 26 (2021.) 1, str. 35.-38.
 10. Laudato TV, Izdvojeno, 3. 12. 2021., tema: Mogu li katolici živjeti bez sakramenata?
 11. Hrvatski katolički radio, Aktualno, 27. 1. 2022., tema: 150 godina izlaženja Vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije
 12. HTV, Biblija: Narod i zemlja, 1. 5. 2022.
 13. HTV, Biblija: Najdraži odlomak, 15. 5. 2022.
 14. Hrvatski katolički radio, Aktualno, 5. 10. 2022., tema: O digitalnom repozitoriju Vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije.
 15. Vjesnik jest i treba biti naše zajedničko djelo, intervju u Vjesniku Đakovačko-osječke nadbiskupije, 150 (2022.) 12, str. 59.-62.
 16. HTV, Biblija: Mir, 15. 1. 2023.

 

Vođenje diplomskih i specijalističkih radova

 1. Stjepan MATEZOVIĆ, Dogma o Marijinu trajnu djevičanstvu i redovnički zavjet čistoće, KBF u Đakovu, 2015. (zajedno s izv. prof. dr. sc. Ivicom Ragužem).
 2. Marija LUČIĆ, Prividne sličnosti ideje reinkarnacije i vjere u uskrsnuće, KBF u Đakovu, 2015. (zajedno s izv. prof. dr. sc. Ivicom Ragužem).
 3. Goran FRANJIĆ, Teološka narav monaštva prema nekim vidovima teologije H. U. von Balthasara, KBF u Đakovu, 2018. – Odlukom FV-a rad je proglašen najboljim diplomskim radom u akad. god. 2017./2018.
 4. Patrik KRIŽANAC, Djevica Marija u otajstvu Crkve. Komparativna analiza teoloških naglasaka Jeana Galota i Alfreda Schneidera, KBF u Đakovu, 2017.
 5. Tihomir BORIĆ, Antropološki izazovi evolucije u svjetlu teologije stvaranja, KBF u Đakovu, 2017.
 6. Sani GILJA, Suvremena obitelj i duhovni pokreti Katoličke Crkve, spec. rad, KBF u Đakovu, 2017.
 7. Boris GALAC, Odnos naravi i milosti u misli Martina Luthera, u izradi. 
 8. Damjan KOVAČ, O čistilištu, raju i paklu u djelu i misli C. S. Lewisa, KBF u Đakovu, 2019.
 9. Matea PAPIĆ, Kritičko promišljanje nekih teza Pierrea Teilharda de Chardina, KBF u Đakovu, 2020.
 10. Maurizio REZO, »Svjetovna angelologija« u svjetlu katoličke vjere o anđelima. Analiza izabranih primjera, KBF u Đakovu, 2019.
 11. Kristijan JAPARIĆ, Čovjek – slika Božja u nauku Ivana Pavla II., KBF u Đakovu, 2020.
 12. Kristina AŠČIĆ, Smrt u perspektivi teološke antropologije Josepha Ratzingera, KBF u Đakovu, 2020.
 13. Bruno DIKLIĆ, »Psallite sapienter« (Ps 47,8b). Teološka razmatranja Josepha Ratzingera o glazbenoj umjetnosti u liturgiji, KBF u Đakovu, 2020.
 14. Antun NIKOLIĆ, Izabrani suvremeni modeli tumačenja nauka o transupstancijaciji, KBF u Đakovu, 2020.
 15. Bernard PRELČEC, Mariologija Josepha Ratzingera u svjetlu promišljanja sv. Bernarda iz Clairvuxa, KBF u Đakovu, 2021.
 16. Florijan ZAGORŠČAK, Kristovo uskrsnuće u teologiji Josepha Ratzingera, KBF u Đakovu, 2021.
 17. Damir BOŠNJAK, Kritička analiza Teologije nade J. Moltmanna u svjetlu enciklike Spe salvi, u izradi.
 18. Gabrijela BUBALOVIĆ, Teološka tumačenja Danteove vizije čistilišta u Božanstvenoj komediji, u izradi.
 19. Dora BUTUMOVIĆ, Uloga čovjeka kao gospodara stvorene stvarnosti u svjetlu enciklike Laudato si´, u izradi. 
 20. Ksenija GAĆARIĆ, Savjest kao priziv u zajedništvu s Bogom, u izradi.

 

Poveznica 1     Poveznica 2

https://unios.academia.edu/BorisVulic 

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.