Mr. sc. Igor Jakobfi

Mr. sc. Igor Jakobfi

 Mr. sc. Igor Jakobfi
Mr. sc. Igor Jakobfi
matični broj znanstvenika: 374373

Google Scholar

 

 

Curriculum vitae:

2002.

  • Diplomirani teolog – Teologija u Đakovu

2009.

  • Magistar humanistički znanosti – Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu

2018.

  • Početak doktorskog studija – Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu
  • Travanj, vanjski suradnik u naslovnom suradničkom zvanju asistenta pri katedri socijalnog nauka Crkve
  • Srpanj, suradničko zvanje asistenta pri katedri socijalnog nauka Crkve

 

OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI


*Ø  *Članci u a1/cc*

JAKOBFI, Igor, Stanje i perspektive laikata u postsinodskom vremenu – s posebnim osvrtom na vjeroučitelje laike, u: Diacovensia, 27 (2019.), 1, 33-56.


*Ø  **Stručni članci*

JAKOBFI, Igor, Udruge civilnog društva s predznakom katolički, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 9 (2005.), 708-712.

JAKOBFI, Igor, Kompendij socijalnog nauka Crkve (I.), u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 5 (2006.), 489-491.

JAKOBFI, Igor, Kompendij socijalnog nauka Crkve (II.), u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 6 (2006.), 605-608.

JAKOBFI, Igor, Promišljanje o kriterijima za zapošljavanje vjernika laika u Crkvi, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 9 (2006.), 773-775.

JAKOBFI, Igor, O oprostu, toleranciji i solidarnosti, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 11-12 (2006.), 1007-1008.

JAKOBFI, Igor, Načelo supsidijarnosti u Europskoj uniji, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 2 (2007.), 125-128.

JAKOBFI, Igor, Važnost ekološke svijesti, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 3 (2007.), 202-204.

JAKOBFI, Igor, Župna zajednica – zajednica vjere i socijalne duhovnosti, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 4 (2007.), 313-316.

JAKOBFI, Igor, Ured za promicanje socijalnog nauka Crkve, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 6 (2007.), 515-516.

JAKOBFI, Igor, Može li današnja obitelj sebi izgraditi dobro društvo?, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 1 (2008.),  7-11.

JAKOBFI, Igor, Prava obitelji u današnjem socio-ekonomskom kontekstu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 1 (2009.), 38-43.

JAKOBFI, Igor, Cestovni promet kao opće dobro, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 7-8 (2010.), 513-517.

JAKOBFI, Igor, Kršćanski doprinos današnjem ostvarenju prava na rad, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 9 (2010.), 695-699.

JAKOBFI, Igor, Poteškoće ostvarenja odgojnih prava roditelja i opće dobro, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 12 (2010.), 963-968.

JAKOBFI, Igor, Imamo li svijest društvene odgovornosti?, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 1-2 (2011.), 27-41.

JAKOBFI, Igor, Brak i obitelj u hrvatskom zakonodavstvu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 6 (2011.), 597-603.

JAKOBFI, Igor, Kršćanski doprinosi odgoju aktivne publike, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 7-8 (2011.), 697-702.

JAKOBFI, Igor, Doprinos Crkve razvoju poduzetništva u hrvatskom društvu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 9 (2011.), 825-834.

JAKOBFI, Igor, Intelektualni kapital – mogućnost povratka vjere u hrvatsku javnost, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 1-2 (2012.), 31-39.

JAKOBFI, Igor, Socijalni kapital u Crkvi, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 7-8 (2012.), 558-566.

JAKOBFI, Igor, Prezbiter – subjekt dijaloga Crkve i društva, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 9 (2012.), 660-664.

JAKOBFI, Igor, Uloga vjerske slobode u izgradnji općeg dobra, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 3-4 (2013.), 217-222.

JAKOBFI, Igor, Kršćanski doprinos raspravio o zdravstvenom odgoju, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 7-8 (2013.), 560-566.

JAKOBFI, Igor, Kršćanski doprinos raspravi o demografskoj obnovi hrvatskog društva, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 11-12 (2013.), 869-876.

JAKOBFI, Igor, Nacrt za istraživanje vjere Katoličke Crkve u njezinoj javno pojavnoj dimenziji na području Baranjskog dekanata, u: Godišnjak ogranka Matice hrvatske u Belom Manastiru, 13 (2016.), 66-86.

JAKOBFI, Igor, Socijalni nauk Crkve i govor o paklu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije, 10 (2019. ),22-26.


*Ø  **Tisak*

JAKOBFI, Igor, Čovjek tražitelj, u: Osječke katoličke novosti, 1 (2002.).

JAKOBFI, Igor, Moje školsko dvorište, u: Osječke katoličke novosti, 2 (2002.).

JAKOBFI, Igor, Naravna religioznost, u: Osječke katoličke novosti, 2 (2002.).

JAKOBFI, Igor, Zašto OKNO?, u: Osječke katoličke novosti, 3 (2002.).

JAKOBFI, Igor, Korizma iliti predizborna godina, u: Osječke katoličke novosti, 5 (2003.).

JAKOBFI, Igor, Rezolucija 1441, u: Osječke katoličke novosti, 6 (2003.).

JAKOBFI, Igor, O mentalitetu nikad dosta, u: Osječke katoličke novosti, 11 (2004.).

JAKOBFI, Igor, Hoćemo li i mi postati teroristi?, u: Osječke katoličke novosti, 12 (2004.).

JAKOBFI, Igor, Praznik božića, u: Osječke katoličke novosti, 3 (2004.).

JAKOBFI, Igor, Umijeće poslovanja ili kako izgraditi bolji svijet, u: Osječke katoličke novosti, 14 (2005.).

JAKOBFI, Igor, Za koga sam ja glasovao?, u: Osječke katoličke novosti, 15 (2005.).

JAKOBFI, Igor, ?, u: Osječke katoličke novosti, 16 (2005.).

JAKOBFI, Igor, Motrište, u: Osječke katoličke novosti, 17 (2006.).

JAKOBFI, Igor, Za Crkvu čak i onda kada radi protiv crkvenog zakona, u: Osječke katoličke novosti, 18 (2006.).

JAKOBFI, Igor, Za koga ću ja glasovati?, u: Osječke katoličke novosti, 19 ( 2006.).

JAKOBFI, Igor, Crkva biznismena, u: Osječke katoličke novosti, 20 ( 2007.).

JAKOBFI, Igor, Izbori – vrijeme domoljublja, u: Osječke katoličke novosti, 21(2007.).

JAKOBFI, Igor, Božićnica protiv Božića, u: Osječke katoličke novosti, 22 (2007.).

JAKOBFI, Igor, Lud, zbunjen, bez normalnog, u: Osječke katoličke novosti 25 (2008.).

JAKOBFI, Igor, OKNO kao primjer kako ne bi trebalo biti, u: Osječke katoličke novosti, 26 (2009.).

JAKOBFI, Igor, Božićne želje svetaca iz susjedstva, u: Osječke katoličke novosti, 31 (2018.).

JAKOBFI, Igor, Vjera je bez (društvenih) djela mrtva!, u: Osječke katoličke novosti, 32 (2019.).

JAKOBFI, Igor, Jer za njih nije bilo mjesta..., u: Osječke katoličke novosti, 33 (2019.)

 

*SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA, KONGRESIMA…*

Od 18. do 20. travnja 2013. godine, izlaganje u suradnji s  izv. prof. dr. sc. Vladimirom Dugalićem na Međunarodnom znanstvenom skupu o 1700. obljetnici Milanskog edikta i 1150. obljetnici dolaska sv. braće Ćirila i Metoda u Panoniju u Srijemskoj Mitrovici/Beogradu na temu Socijalna dimenzija kršćanstva.

5. kolovoza 2016. godine, izlaganje na Međunarodnom okruglom stolu o poboljšanju položaja djece u Somboru na temu Katolički pristup u borbi protiv siromaštva djece.

Od 3. do 5. travnja 2018. godine izlaganje u suradnji s izv. prof. dr. sc. Vladimirom Dugalićem na XLII. Međunarodnom teološkom simpoziju profesora filozofije i teologije u Osijeku na temu Dijaloška narav socijalnog nauka Crkve – poticaj za izgradnju kulture dijaloga.

30. svibnja 2018. godine izlaganje na Znanstvenom skupu Kolokvij prigodom desete obljetnice objavljivanja dokumenata Ti si Krist – za nas i za sve ljude (Izjave i odluke Druge biskupijske sinode Đakovačke i srijemske biskupije u Đakovu na temu Stanje i perspektive laikata u postsinodalnom vremenu.

Od 12. do 13. studenoga 2019. godine izlaganje u suradnji s izv. prof. dr. sc. Vladimirom Dugalićem na 22. znanstveno-stručnom skupu “Vukovar ´91. – dvadeset i osma godina poslije” Suvremene migracije u Republici Hrvatskoj: uzroci, posljedice i aktualni trendovi u Vukovaru na temu Doprinos pape Franje raspravama o migrantima i suvremenim migracijama.

 Od 17. do 18. siječnja 2020. godine izlaganje u suradnji s doc. dr. sc. Dragom Tukarom i Edom Jurićem na Znastveno projektnoj konferenciji Prevencija trgovanja ljudima u Osijeku na temu Nestanci migranata.

 

*POPULARIZACIJA ZNANOSTI*

Od rujna 2006. do svibnja 2008. godine dva Ciklusa predavanja o socijalnom nauku Crkve za nastavnike Graditeljsko – geodetske škole u Osijeku.

Od rujna 2007. do svibnja 2010. godine tri Ciklusa predavanja o socijalnom nauku Crkve za župljane župe Osijek 5 u Osijeku.

Studijski dani o socijalnom nauku Crkve u organizaciji Ureda za promicanje socijalnog nauka Crkve i društvena pitanja:

  • 22. svibnja 2010. godine, Predstavljanje rezultata ankete o uključenosti laika u djelovanje vjerničkih udruženja;
  • 20. listopada 2010. godine, Pravo na rad – mogućnosti i poteškoće;
  • 14. svibnja 2011. godine, 5. hrvatski socijalni tjedan.

9. studenoga 2013. godine, predavanje na XII. susret mladih Đakovačko – osječke nadbiskupije u Slavonskom Brodu na temu  Vjera bez djela je mrtva – duhovnost vjernika.

29. ožujka 2014. godine, predavanje na Nadbiskupijskom danu obitelji u Đakovu na temu Društvena odgovornost obitelji.

Od rujna 2014. do svibnja 2015. godine, jedan Ciklus predavanja o socijalnom nauku Crkve za građane Belog Manastira u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Belom Manastiru, Centra za kulturu Grada Belog Manastira i udruge Prijatelji sv. Martina.

Od prosinca 2016. do prosinca 2019. godine, četiri Ciklusa socijalnih tribina u organizaciji Instituta za novu evangelizaciju „Sveti Ivan Pavao II.“ u Osijeku.

8. studenoga 2018. godine  predavanje povodom proslave 25 obljetnice djelovanja Hrvatskog Caritasa u organizaciji Instituta za novu evangelizaciju „Sv. Ivan Pavao II.“, Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, Caritasa Požeške biskupije i Hrvatskog Caritasa na temu Mogućnost suradnje župnih Caritasa i katoličkih humanitarnih udruga.

25. ožujka 2019. godine predavanje povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve ropstva i prekooceanskog odvođenja robova u organizaciji Centra za kulturu Grada Belog Manastira i udruge Prijatelji sv. Martina u Belom Manastiru na temu Aktivna medijska publika – veličanstveni prostor slobode ili novi oblik ropstva?

29. listopada 2019. godine predavanje povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Belom Manastiru, Centra za kulturu Grada Belog Manastira i udruge Prijatelji sv. Martina u Belom Manastiru na temu Siromaštvo u kontekstu kulture odbacivanja.

 

NACIONALNO ČLANSTVO I SURADNJA

Od 2002. godine član uredničkog vijeća Osječkih katoličkih novosti (OKNO)

Od 2003. godine tajnik Ureda za promicanje socijalnog nauka Crkve i društvena pitanja pri Odjelu za djelovanje vjerničkih udruga i socijalni nauk Crkve Đakovačko – osječke nadbiskupije.

Od 2010. godine tajnik Ureda za vjernička društva pri Odjelu za djelovanje vjerničkih udruga i socijalni nauk Crkve Đakovačko – osječke nadbiskupije.

Od 2013. godine član Ogranka Matice hrvatske u Belom Manastiru.

Od 2014. godine predsjednik humanitarne udruge Prijatelji svetog Martina.

Od 2014. godine član Nadbiskupijskog pastoralnog vijeća Đakovačko – osječke nadbiskupije.

Od 2019. godine član upravnog vijeća Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije.

 

*Nastavni kolegiji (u neto satima)*

Socijalni nauk Crkve I.  (30/2 sata tjedno)

Socijalni nauk Crkve II. (30/2 sata tjedno)

Teološka socijalna etika (30/2 sata tjedno)

Osnovni pojmovi gospodarske etike, izborni (15/1 sat tjedno)

Ljudska prava i socijalni nauk Crkve, seminar (15/1 sat tjedno)

 

 

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.