Dr. sc. Šimo Šokčević

Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević

1
9
80. Rođen u Slav. Brodu
1995.-1999. Gimnazija “Matija Mesić” Slavonski Brod
1999.-2004. Filozofsko-teološki studij na Teologiji u Đakovu
2004. Diplomirao i stekao zvanje diplomiranog teologa.
Prigodom svečane promocije primio nagradu za najbolji diplomski rad. Naslov rada: Gospodarska
e
tika u sjeni tranzicije. Kršćanski osvrt na proces privatizacije u hrvatskom društvu
2004.-2006. Zaposlen kao vjeroučitelj
2004.-2007. Poslijediplomski studij na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu
2005. Položio stručni ispit za zanimanje vjeroučitelja
2004.-2010. Poslijediplomski studij na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu.
2007. Magistar znanosti - znanstveno polje filozofija. Naslov rada:
Teorija društvenog izbora Amartye Sena i sloboda pojedinca u kontekstu
suvremenih globalizacijskih strujanja
2007. Asistent pri Katedri filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu
2010. Doktor znanosti - znanstveno polje filozofija. Naslov rada: Etika identiteta Amartye Sena
2011. Viši asistent pri Katedri filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu
2011.-2012. Vanjski suradnik na Katedri filozofije Filozofskog fakulteta u Osijeku
2012. Docent na Katedri filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu
2018. Izvanredni profesor na Katedri filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu
          u Đakovu

Privatno: oženjen, otac četvero djece
MBZ: 292822
  

NASTAVNI DOPRINOS

       
1. Kolegiji
 • Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Povijest filozofije: od humanizma do Hegela, Povijest filozofije: srednji vijek (2009./2010) Teodiceja, Kozmologija (2007.-2015.) Povijest filozofije: suvremena filozofija (2007./2008) Filozofska antropologija (2007./2008.) Logika i spoznajna teorija, Aristotelova etika (izborni), Identitet i razlika (seminar, 2010.-2015.), Uvod u filozofiju Sv. Tome Akvinskoga (izborni), Filozofsko-teološko poimanje krize (poslijediplomski spec. studij na KBF-u u Đakovu), Kršćanski svjetonazor i drugi svjetonazori (poslijediplomski spec. studij na KBF-u u Đakovu)

 • Filozofski fakultet u Osijeku (2010./2011.): Filozofijska hermeneutika i Filozofijska teologija

       2. Mentorstvo diplomskih radova 
 • Antonio TOKIĆ, Poimanje Boga u filozofsko-teološkoj misli Mosesa Majmonida, KBF Đakovo, 2016.

 • Dino PAŠALIĆ, Kozmološki argument za Božje postojanje. Varijante i formulacije kroz povijest, KBF Đakovo, 2016.

 • Dragana ILIŠIN, Zlo totalitarizma i bit političkoga djelovanja u filozofskoj misli H. Arendt, KBF Đakovo, 2016.

 • Luka SINKOVIĆ, Demonska vjera u filozofiji F. Hadjadja, KBF Đakovo, 2019.

 • Mateja ŽIVKOVIĆ, Poimanje patnje u misli E. Mouniera i Ivana Pavla II., KBF Đakovo, 2019.

 • Stjepan LELAS, Stvaranje i evolucija. Zajednički izazovi, prijepori i pokušaj sklada između vjere i znanosti, KBF Đakovo, 2019.

 • Lucija ŠIMUNIĆ, Razumijevanje patnje u kontekstu misli Simone Weil, KBF Đakovo, 2022.
  

ZNANSTVENI DOPRINOS

      
  1.  Publikacije
           a. autorske knjige

 1. Etika sposobnosti. „Preklapajući konsenzus" ideja Amartye Sena i kršćanske socijalne etike, Biblioteka Diacovensia, Đakovo, 2012., 253 str.

 2. Filozofija obrazovanja Johna Henryja Newmana, Biblioteka Diacovensia, Đakovo, 2017., 180 str.

 3. Odgoj duše (u pripremi)
         b. uredničke knjige
 1. Ivica Raguž, Šimo Šokčević (ur.), O Božjem milosrđu, Đakovo, 2016., 200 str.

 2. Ivica Raguž, Šimo Šokčević (ur.), Melankolija između kreativnosti i depresije, Đakovo, 2017., 356 str.

       c. radovi u znanstvenim časopisima (a1 i a2): 

 1. Privatizacija društvenog/državnog vlasništva - (ne)uspjeli tranzicijski proces? Socijalno-etička prosudba, u: Diacovensia 15(2007.)1, 103-154. (u koautorstvu s V. Dugalićem)

 2. Utjecaji na koncepciju teorije društvenog izbora Amartye Kumara Sena, u: Obnovljeni život 52(2007.)3, 295-306.

 3. Povijesno oblikovanje i prespektiva razvoja filozofskoga studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, u: Vrhbosnensia XII(2008.)2., 293-344.

 4. Ambivalentnost procesa globalizacije i etičke implikacije teorije društvenog izbora Amartye Sena,u: Filozofska istraživanja 29(2009.)1, 119-130.

 5. Identitet i »pluralni monokulturalizam«, u: Filozofska istraživanja 31(2011.)4, 735-749.

 6. Darvinizam i identitet homo oeconomicusa. Perspektive ekonomskoga personalizma, u: Diacovensia, 20(2012.)1, 53-73.

 7. Suosjećanje: put prema pravednosti?, u: Filozofska istraživanja 33(2013.)4; 683-698.

 8. Aberacije "utopijskog uma" i hrabrost filozofiranja, u: Filozofska istraživanja 34(2014.)3, 361-375. (također objavljeno u zborniku

  "Perspektive filozofije")

 9. Filozofija moći Romana Guardinija, u: Diacovensia 23(2015.)3, 259-275.

 10. Teologija i ideja sveučilišnog obrazovanja, u: Obnovljeni život 71(2016.)2, 217-229.

 11. Gentleman kao nositelj akademskoga života u Ideji sveučilišta J. H. Newmana, u: Crkva u svijetu 52(2017.) 2,  7-25. (u koautorstvu s Ž. Filajdićem)

 12. 'Strossmayerana' in the English Sources: Acton, Gladstone, Newman and Strossmayer, u: Diacovensia 26(2018.)1, 11-31. (u koautorstvu s T. Živićem)

 13. Josef Pieper i John Henry Newman o neformalnoj sigurnosti vjere, u: Diacovensia 27(2019.)1, 83-103.

 14. John Henry Newman o razvitku kršćanskog nauka. Suvremene poteškoće u razumijevanju razvitka kršćanskog nauka uslijed  komodifikacije materije, u: Bogoslovska smotra 90(2020.)4, 777-797.

 15. Newman and Strossmayer on the Relationship Between the Church and the State (I), u: Anafora 7(2020.)1, 225-253. (u koautorstvu s T. Živićem)

 16. Newman and Strossmayer on the Relationship Between the Church and the State (II), u: Anafora 8(2021.)1, 99-123. (u koautorstvu s T. Živićem)

 17. Byung‐Chul Han and Josef Pieper on Festivity. An Attempt to Rehabilitate the Culture of Festivity in the Time of Mere Survival, u: Bogoslovska Smotra 91(2021.)5., 915-941. (u koautorstvu s T. Živićem)
 18. Samoizrabljivanje pod krinkom slobode. Byung-Chul Hanova kritika neoliberalnog kapitalizma, u: Crkva u svijetu 57(2022.)2., 195-212
 19. Homo digitalis i snaga razgovora u kontekstu misli Byung Chul-Hana, u: Obnovljeni život 77(2022.)3., 353-364.
 
       d. radovi u zbornicima 
 1. Justice Beyond Borders: Amartya Sen's Capability Approach u: J. JUHANT, B. ŽALEC (ur.), Humanity After Selfish Prometheus. Chances of Dialogue and Ethics in a Technicized World, Lit Verlag, Berlin, 2011., 135.-143.

 2. Doprinos etike sposobnosti suvremenoj filozofiji ekonomije, u: A.CLAVERT (ur.), Probudi krepost. Aretaički pristup filozofiji. Zbornik u čast p. Ivana Kopreka SJ u povodu 60. obljetnice života, FTI, Zagreb, 2014., 173-198.

 3. Identitet i „pluralni monokulturalizam“, u: L. VELJAK (ur.) Znanost, filozofija i suvremenost, Hrvatsko filozofsko društvo, 2015., 223-240.

 4. Milosrđe kao temeljno uporište personalizma  pape Franje i J. H. Newmana, u: Ivica Raguž, Šimo Šokčević (ur.), O Božjem milosrđu, Đakovo, 2016., 135.-146.

       2. Sudjelovanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima

 1. Predavanje na znanstvenom simpoziju FILOZOFIJA NA KATOLIČKIM TEOLOŠKIM UČILIŠTIMA u organizaciji Vrhbosanske katoličke teologije iz Sarajeva i Katoličkog bogoslovnog fakulteta iz Zagreba. Naslov predavanja: Povijesno oblikovanje i perspektiva razvoja filozofskog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Predavanje održano u Sarajevu 23. svibnja 2008. godine.

 2. Predavanje na znanstvenom simpoziju „DANI FRANE PETRIĆA - FILOZOFIJA I GLOBALIZACIJA" u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva. Naslov predavanja: Ambivalentnost procesa globalizacije i etičke implikacije teorije društvenog izbora Amartye Sena. Predavanje održano u Cresu između 21. i 24. rujna 2008.

 3. Predavanje na znanstvenom simpoziju „DANI FRANE PETRIĆA – PITANJE IDENTITETA" u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva. Naslov predavanja: Identitet i »pluralni monokulturalizam«. Predavanje održano u Cresu između 19 - 22. rujna 2010.

 4. Predavanje na međunarodnoj konferenciji PEACEFUL AND SUSTAINABLE DIALOGUE AFTER SELFISH PROMETHEUS u organizaciji Teološkog fakulteta u Ljubljani. Naslov predavanja na engleskom jeziku: Justice Beyond Borders: Amartya Sen's Capability Approach. Predavanje održano u Celju 6. studenoga 2010. godine.

 5. Predavanje na znanstvenom skupu DARVINIZAM I SUVREMENE SOCIJALNE TEORIJE u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Naslov predavanja: Darvinizam i identitet „homo oeconomicusa". Predavanje održano u Đakovu 14. listopada 2011. godine.

 6. Predavanje na Znanstvenom simpoziju DANI PRAKTIČKE FILOZOFIJE u organizaciji Filozofskog fakulteta u Osijeku. Naslov predavanja: Suosjećanje: put prema pravednosti? Rehabilitacija Aristotelove etike u političkoj filozofiji M. C. Nussbaum. Predavanje održano u Osijeku 17. siječnja 2013. godine.

 7. Predavanje na MEĐUNARODNOM ZNANSTVENOM SIMPOZIJU „DANI FRANE PETRIĆA – PERSPEKTIVE FILOZOFIJE” u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva. Naslov predavanja: Hrabrost filozofiranja. Predavanje održano u Cresu između 22. i 25. rujna 2013. godine.

 8. Pozvano predavanje u sklopu KATEHETSKE LJETNE ŠKOLE u organizaciji Nacionalnoga katehetskoga ureda Hrvatske biskupske konferencije, Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Naslov predavanja: Pravo na neometani hod prema istini. O vjerskoj slobodi u suvremenom društvu. Predavanje održano u Splitu 26. kolovoza 2014. godine.

 9. Predavanje u sklopu ZNANSTVENOGA KOLOKVIJA PROGODOM 130. OBLJETNICE ROĐENJA ROMANA GUARDINIJA. Naslov predavanja: Filozofija moći Romana Guardinija. Predavanje održano u Đakovu 16. travnja 2015. godine

 10. Predavanje u sklopu STUDIJSKOGA DANA O 150. OBLJETNICI SVETIŠTA GOSPE ILAČKE u organizaciji Hrvatskog mariološkog instituta KBF-a u Zagrebu, Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu i Đakovačko-osječke nadbiskupije. Naslov predavanja: Voda kao izvor filozofskog promišljanja. Predavanje održano u Ilači 25. svibnja 2015. godine

 11. Predavanje na MEĐUNARODNOM ZNANSTVENOM SIMPOZIJU O MILOSRĐU u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Naslov predavanja: Milosrđe kao temeljno uporište personalizma pape Franje i J.H. Newmana. Predavanje održano u Đakovu 22. travnja 2016. godine

 12. Predavanje na MEĐUNARODNOM ZNANSTVENOM SIMPOZIJU XV. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva i Hrvatskog bioetičkog društva. Naslov predavanja: Laudato si' i tehnofilija. Predavanje održano u Malom Lošinju 16. svibnja 2016. godine (u sklopu okrugloga stola)

 13. Predavanje na ZNANSTVENOM SIMPOZIJU PRIGODOM 300 GODINA VINOGRADARSTVA I VINARSTVA U ĐAKOVAČKO-OSJEČKOJ NADBISKUPIJI u organizaciji KBF-a u Đakovu i Đakovačko-osječke nadbiskupije. Naslov predavanja: Filozofija pijenja (i slavljenja). Predavanje održano u Đakovu 19. listopada 2016. godine.

 14. Predavanje na ZNANSTVENOM SKUPU - KOLOKVIJU O IDEJI SVEUČILIŠTA u organizaciji KBF-a u Đakovu. Naslov predavanja: Docilitas i obrazovni ideali. Predavanje održano u Đakovu 8. ožujka 2017. godine

 15. Predavanje na ZNANSTVENOM SKUPU - KOLOKVIJU PRIGODOM 20 GODINA OD SMRTI FILOZOFA JOSEFA PIEPERA u organizaciji KBF-a u Đakovu. Naslov predavanja: Josef Pieper i John Henry Newman o vjeri. Predavanje održano u Đakovu 5. travnja 2017. godine

 16. Predavanje na ZNANSTVENOM SKUPU - KOLOKVIJU O REFORMACIJI u organizaciji KBF-a u Đakovu. Naslov predavanja: Obraćenje J. H. Newmana. Predavanje održano u Đakovu 27. travnja 2017. godine

 17. Pozvano predavanje na ZNANSTVENOM SKUPU U SKLOPU OBILJEŽVANJA DANA KATEDRE ZA TEOLOGIJU  Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Naslov predavanja: Teologija i sveučilište. Predavanje održano u Zagrebu 26. siječnja 2018. godine.

 18. Pozvano predavanje na u sklopu KATEHETSKE LJETNE ŠKOLE u organizaciji Nacionalnoga katehetskoga ureda Hrvatske biskupske konferencije, Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Naslov predavanja: Filozofija obrazovanja u misli Johna Henryja Newmana. Predavanje održano u Zagrebu 22. kolovoza 2019. godine.

 19. Pozvano predavanje na obilježvanju DANA KATEDRE ZA TEOLOGIJU  Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Naslov predavanja: Razvitak kršćanskoga nauka prema Sv. Johnu Henryju Newmanu. Predavanje održano u Zagrebu 23. siječnja 2020. godine.

 
        3. Projektne aktivnosti
 • 2015. - 2016.  "Cor ad cor loquitur". Bit filozofiranja prema Johnu Henryu Newmanu. Interni istraživački projekt Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Uloga: voditelj projekta

 • 2016. -2017.  Strossmayerana u engleskim izvorima. Interni istraživački projekt Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Uloga: suradnik na projektu.

 • 2022.-  DARIAH - HR. Uloga: suradnik na projektu
       4. Članstva u uredništvu znanstvenih časopisa
 • 2015. Član uredništva hrvatske redakcije međunarodnoga časopisa Communio

 • 2016. -  Glavni i odgovorni urednik znanstvenoga časopisa Diacovensia - Teološki prilozi

        5. Rad u organizacijskim/programskim odborima skupova / konferencija
 • 2014. - 2018. član organizacijskog odbora Festivala znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

 • 2017. član programskog odbora Međunarodne interdisciplinarne znanstvene konferencije Baštinska kultura i digitalna humanistika: sprega starog i novog

 • 2022.član organizacijskoga odbora Međunarodnog znanstvenog simpozija "Identitet muškarca u svjetlu suvremenih rasprava o spolu i rodu" održanog u Đakovu 25. studenoga 2022. godine

 

STRUČNI DOPRINOS

     
     1. Osvrti i prikazi
 1. Amartya Sen: Identitet i nasilje: iluzija sudbine., u: Filozofska istraživanja 29(2009.)2, 390-393.

 2. Željko Tanjić: Teologija pred izazovima sadašnjeg trenutka, u: Diacovensia 17(2009.)1, 199.-205.

 3. Tomaš Sedlaček, Economics of Good and Evil: The Quest for Economic Meaning from Gilgamesh to Wall Street, 2011., 352 str., u: Diacovensia 20(2012.)1, 151.-154.

 4. Boško Pešić, Danijel Tolvajčić (ur.), Filozofija egzistencije Karla Jaspersa, u: Diacovensia 22(2014.)2, 274.-276.

 5. Josip Bošnjaković (ur.), Izgrađivati zrelu osobnost za plodne međuljudske odnose. Zbornik radova, u: Nova prisutnost 13(2015.)1, 126.-128.

 6. Danijel Tolvajčić, Suvremena analitička filozofija religije, u: Diacovensia 24(2016.)4, 669.-672.

 7. Ivica Raguž, Pastoralije, u: Diacovensia 25. (2017.)3, 499.-502.

 8. Ivica Raguž, O starosti. Ars senescendi, u: Diacovensia 27(2019.)3, 553.-556.

        2. Stručni radovi
 1. Motivacija učenika, u: Vukovarsko-srijemski učitelj 1(2005.)2., 63-73

 2. Argumenti za Božju opstojnost i nužnost demitiziranja znanstveno-tehničke kulture, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije: časopis za pastoralnu orijentaciju 138 (2010.), 825-838.

 3. Filozofijsko određenje suvremenog relativizma, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije: časopis za pastoralnu orijentaciju 141(2013.) 7-8., 542 - 547.

 4. Pravo na neometani hod prema istini. O vjerskoj slobodi u suvremenom društvu, u: Katehetski glasnik XIV.(2015.), br. 1.-2., 55.-62.

 5. Ponos i kenoza (uvodnik) u: Communio: međunarodni katolički časopis 41(2015.)123., 2-4. 

 6. Je li stvarnost važnija od ideja? Čovječanstvo pred raskrižjem dviju ljubavi, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije: časopis za pastoralnu orijentaciju CXLIV. (2016.)4., 24-30.

 7. Laudato si' ili tehnofilija, u: Universitas. Hrvatske sveučilišne novine, VIII(2016.)79., 25.

 8. Ruke (uvodnik), u: Diacovensia 24(2016.)3, 345-348.

 9. Odgoj savjesti (uvodnik), u: Communio: međunarodni katolički časopis 44(2018.)131, 2-4.

 10. "Veritatis gaudium" i obnova crkvenih (sve)učilišta, u: Diacovensia 26(2018.)2, 191-194

 11. "Homo zappiens" i poziv na svetost, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147(2019.)6, 24-29.

 12. Krotkost u kulturi srdžbe, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147(2019.)9, 30-34.

 13. Istina i bajke (uvodnik), u: Diacovensia 28 (2020.)1, 5-8.

 14. Mladi, samosvijest i tradicija, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 148(2020.)9, 22-26.

 15. O roditeljskoj mudrosti, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 149 (2021.)5, 22-26.

 16. Kriza mišljenja (uvodnik), u: Diacovensia 30 (2021.)4, 469.-473.

 17. Obitelj kao škola prijateljstva, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 150 (2022.)12, 6-10.

 • od 2016. kolumna "Bonum commune" u mjesečniku Svjetlo riječi. Naslovi: 

 1. siječanj 2016. "Uspavano kršćanstvo"

 2. veljača 2016. "Od ekologije do barbarstva"

 3. ožujak 2016. "Zašto nikada ne volim jesti sam?"

 4. travanj 2016. "Zašto su nam studenti bezvoljni i nezainteresirani?"

 5. svibanj 2016. "Je li milosrđe obveza?"

 6. lipanj 2016. "Facebook prijatelji"

 7. srpanj-kolovoz 2016. "Nesreća suvremenog Europljanina"

 8. rujan 2016. "Suvremeni terorizmi"

 9. listopad 2016. "Sumorno stanje duha"

 10. studeni 2016. "Umijeće istinskog slavljenja"

 11. prosinac 2016. "Radost ljubavi

 • Od 2002. do kraja 2013. godine uređuje rubriku Svjedoci vjere u Vjesniku Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. Autor preko 120 različitih priloga.

 

INSTITUCIJSKI  I DRUŠTVENI DOPRINOS

 
1. Voditeljske dužnosti i članstva 
 • 2013.–2014.Predsjednik povjerenstva za praćenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu

 • 2014.  Voditelj Odsjeka za filozofiju i povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu

 • 2014. - 2018. Prodekan za znanost i međufakultetsku suradnju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu

 • 2014. - 2018. Predsjednik Povjerenstva za izdavačku djelatnost KBF-a

 • 2014. - 2018. Predsjednik Povjerenstva za Teološko-pastoralni seminar KBF-a

 • 2014. - 2018. Član Povjerenstva za organizaciju Strossmayerovih dana

 • 2016. - 2018. Predsjednik Etičkoga povjerenstva KBF-a

 • 2017. -  Član Odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 • 2018. -  Član Sveučilišnoga savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 • 2018. -2022.  Član Etičkoga povjerenstva KBF-a

 • 2018. - 2022.  Član Povjerenstva za izdavačku djelatnost KBF-a

 • 2018. - 2022. Član Povjerenstva za poslijediplomske studije KBF-a

 • 2018.2022. Predsjednik Stegovnog povjerenstva KBF-a

 • 2019. - Član Knjižničnoga vijeća SNFK

 • 2022. -  koordinator Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti na KBF-u u Đakovu
 • 2022. -Predsjednik Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanstvene projekte na KBF-u u Đakovu
 • 2022. - Predsjednik Povjerenstva za izdavačku djelatnost na KBF-u u Đakovu
 • 2022. -Predsjednik Povjerenstva za organizaciju Teološko-pastoralnog seminara na KBF-u u Đakovu
 • 2022. -Predsjednik Etičkog povjerenstva na KBF-u u Đakovu
          2. Članstva i funkcije u društvima, udrugama, udruženjima i tijelima 
 • član Hrvatskog filozofskog društva (od 2007.)

 • član međunarodnog udruženja Human Development and Capability Association  (2011.)

 • dopredsjednik Udruge katoličkih intelektualaca sa sjedištem u Osijeku (2012.-2015.)

 • član Povjerenstva za pastoral braka i obitelji Đakovačko-osječke nadbiskupije (od 2014.)

 • član Upravnoga vijeća Udruge katoličkih intelektualaca (2015.)

         3. Javne tribine, intervjui i TV nastupi
 • TV emisija "Klopka" SBTV-a, 12. ožujka 2013. godine. (Tema: Ostavština pape Benedikta XVI.)

 • Tribina u sklopu TJEDNA KRŠĆANSKE KULTURE u organizaciji Udruge katoličkih intelektualaca. Naslov predavanja: Odgoj i kriza. Predavanje održano u Slavonskom Brodu 29. svibnja 2013. godine.

 • TV emisija "Klopka" SBTV-a, 3. prosinca 2013. (Tema: Referendum o braku)

 • Tribina TEOLOŠKI ČETVRTAK u organizaciji Kršćanske sadašnjosti. Naslov predavanja: Novac i etika u Hrvatskoj. Predavanje održano u Zagrebu, 18. lipnja 2015. godine.

Više informacija: 
 

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.