Dr. sc. Stjepan Radić

Dr. sc. Stjepan Radić

Izv. prof. dr. sc. STJEPAN RADIĆ

matični broj znanstvenika: 263041

 

 

 

Curriculum vitae 

1975. Rođen.
1982. Upisuje osnovnu školu.
1990. Završava osnovnu školu; upisuje Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Zagrebu.
1994. Maturira na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Zagrebu; upisuje Filozofsko-teološki studiji na Teologiji u Đakovu (danas KBF u Đakovu)
1999. Diplomira na Teologiji u Đakovu; upisuje poslijediplomski studiji na Fakultetu Filozofije i religijskih znanosti DI u Zagrebu
2002. Magistrira (položivši licencijat i obranivši mag. rad) iz područja filozofije na FFRZ DI u Zagrebu; mentor prof. dr. Ivan Koprek, tema «Platon i grčka filozofija u djelu Karla Poppera 'Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji'» čime stječe titulu magistra znanosti (mr. sc.) iz područja filozofije.
2002. Upisuje Poslijediplomski doktorski studiji na Institutu za kršćansku filozofiju Teološkog fakulteta Sveučilišta Leopold-Franzens u Innsbrucku.
2004. Primljen u suradničko zvanje asistenta na Teologiji u Đakovu od kada predaje kolegije iz filozofije.
2006. Doktorira na Institutu za kršćansku filozofiju toimenog fakulteta s temom: „Aktualität und Erneuerung der Tugendethik. Erörterung ihrer Ergänzungs- und   Kulitivierungsperspektive“ (Aktualnost i obnova etike vrlina. Razmatranje njene nadopunjujuće i kultivirajuće perspektive) kod prof. dr. sc. Edmunda Runggaldiera.
2007. Primljen u suradničko zvanje višeg asistenta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u  Đakovu.
2009/2010; 2010./2011. Drži kolegiji „Fenomenologija“ na Filozofskom fakultetu u Osijeku
2011. Izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika (znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta na KBF-u u Đakovu).
2012. Počinje predavati na doktorskoj školi sveučilišta J. J. Strossmayera do danas: na Doktorskom studiju Kulturologije izvodi kolegiji Etika i istraživanje, dok na dokt. Komunikologije su-izvodi kolegiji Etika javnog komuniciranja.
2017. Izabran u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika (znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i radno mjesto izv. prof. na KBF-u u Đakovu).

 

OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI

*Ø  *Su/autorske knjige*

RADIĆ, Stjepan, Die Rehabilitierung der Tugendethik in der zeitgenössischen   Philosophie. Eine notwendige Ergänzung gegenwärtiger Theorie in der Ethik, Lit Verlag, Berlin, 2011., (str. 182); Knjiga.


*Ø  *Uredništvo knjiga*


*Ø  *Članci u a1/cc*

- RADIĆ, Stjepan, Neki od temelja moderne demokracije, u: Filozofska istraživanja 21 (2-3/2001), str. 495-513; pregledni rad
- RADIĆ, Stjepan, Je li Platonovo poimanje pravednosti totalitarno, u: Filozofska istraživanja 92 (1/2004), str. 243-270; izvorni znanstveni rad
- RADIĆ, Stjepan, Toleranz als Triebkraft von Demokratie und Menschenrechten: Eine Darstellung der Toleranz als Tugend, u: Synthesis Philosophica 46 (2/2008), str. 333-350; izvorni znanstveni rad
- RADIĆ, Stjepan, Neki od problemskih aspekata 'Projekta svjetski etos'. Jedan analitičko-filozofski pristup problemu (I), u: Filozofska istraživanja 116 (4/2009), str. 733-734; izvorni znanstveni rad
- RADIĆ, Stjepan, Neki od problemskih aspekata 'Projekta svjetski etos'. Jedan analitičko-filozofski pristup problemu (II), u: Filozofska istraživanja 117-118 (1-2/2010), str. 269-282; izvorni znanstveni rad
- RADIĆ, Stjepan, Individualizam kao čovjekovo egzistencijalno uporište. Filozofsko-teorijsko razmatranje individualizma s pripadajućim mu posljedicama, u: Bogoslovska smotra 81 (3/2011), str. 537-558; izvorni znanstveni rad
- RADIĆ, Stjepan, Dva različita pristupa u rearistotelizaciji suvremene etike. Neoaristotelizam Alasdair MacIntyrea i Marthe Nussbaum, u: Filozofska istraživanja 33 (4/2013), str. 643-657; prethodno priopćenje
- RADIĆ, Stjepan, Geneza Marxova ateizma – Pogled iz kuta Tome Vereša, u: Obnovljeni život 70 (4/2015), str. 457-471; izvorni znanstveni rad
- RADIĆ, Stjepan, Laudato' si i pravednost. Pokušaj nacrta jedne socijalno-ekološke raspodjele dobara, u: Diacovensia 24 (1/2016), str. 45-64; izvorni znanstveni rad
- RADIĆ, Stjepan, Ontološka dimenzija (moralnog) čina u svjetlu grijeha i krivnje, u: Diacovensia 27 (2/2019)., str. 219-237. izvorni znanstveni rad


*Ø  *Članci u a2/c*

- RADIĆ, Stjepan, O nekim aspektima političke filozofije Nikolaja Berdjajeva i njenoj aktualnosti za suvremeno doba, u: Diacovensia 25 (1/2010), str. 65-92; izvorni znanstveni rad
- RADIĆ, Stjepan, Neki kontekstualno-ideološki aspekti Darwinove teorije evolucije s obzirom na njeno nastajanje i promoviranje, u: Diacovensia 20 (1/2012), str. 75-91; Pregledni rad


*Ø  *Poglavlja u knjigama*


*Ø  *Priručnici*


*Ø  *Zbornici *

- RADIĆ, Stjepan, O odnosu između aristotelovske i tomističke etike kreposti kao paradigma odnosa filozofije i teologije, u: Pero Aračić (prir.), Teologija u dijalogu s drugim znanostima. Radovi znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem o 200. Obljetnici filozofsko-teološkog studija u Đakovu, 1806.-2006., Đakovo 2008., str. 117-138; izvorni znanstveni rad
- RADIĆ, Stjepan, Hagioterapija i vrline. O nekim vidovima uloge vrlina u hagioterapiji, u: Ž. Tanjić, T. Kovač, B. Murić, (ur.), Teologijom svjedočiti i naviještati, Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Tomislavu Ivančiću, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2010., str 273-300; zbornik s međunarodnim sudjelovanjem
- RADIĆ, Stjepan, Fenomen prijateljstva i pokušaj njegova sustavnog određenja, u: A. Gavrić i I. Šestak (ur.), Veritas vitae et doctrinae. U potrazi za istinom o čovjeku i Bogu. Zbornik u čast Hrvoja Lasića OP, Filozofsko-teološki institut DI, Zagreb 2012., str. 96-111; zbornik s međunarodnim sudjelovanjem i međunarodnom recenzijom.
- RADIĆ, Stjepan, Osjećajnost i moralnost. Razmatranje ovog odnosa s obzirom na tri smjera: nekognitivizam, kognitivizam i etika vrlina, u: Anita Calvert, (ur.) Probudi Krepost. Aretaički pristup filozofiji, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, 2014, str. 103-130; zbornik s međunarodnim sudjelovanjem i međunarodnom recenzijom.
- RADIĆ, Stjepan, Kosmopolitismus und die Frage nach der Gerechtigkeit. Eine Auseinandersetzung mit der Rawl'schen Gerechtigkeitskonzeption aus kommunitaristischer Perspektive, u: H. Ottmann/P. Barišić, (ur.) Kosmopolitische Demokratie, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018., str. 149-163. zbornik na njem. jeziku, s međunarodnim sudjelovanjem i međunarodnom recenzijom

 
*Ø  **Predgovori*


*Ø  **Pojmovi u leksikonima/enciklopedijama/rječnicima*


*Ø  **Stručni članci*

- RADIĆ, Stjepan, Filozofsko-povijesno tematiziranje pojma 'liberalizam', u: Vjesnik Đakovačko i srijemske biskupije (2/2008), str. 105-110; stručni rad
- RADIĆ, Stjepan, Filozofsko tematiziranje pojma smrti, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije (11-12/2009), str. 955-960; stručni rad
- RADIĆ, Stjepan, O nekim filozofsko-teološkim pogledima na teoriju evolucije, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije (10-11/2010), str. 856-860; stručni rad
- RADIĆ, Stjepan, Sloboda savjesti i sloboda vjere u svjetlu temeljnih čovjekovih prava, u: Vjesnik đakovačke nadbiskupije (3-4/2013), str. 185-199; stručni rad
- RADIĆ, Stjepan, Filozofski naglasci u Diacovensiji, u: Diacovensia 22 (1/2014), str. 23-28, (10 kartica teksta). elaborat
- RADIĆ, Stjepan, Jesmo li u osnovi egoistična ili altruistična bića. Riječ u prilog 'trećem (presudnom) putu' s obzirom na moralnosti, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  (12/2015), str. 33-38; stručni rad
- RADIĆ, Stjepan, Gabrijela Šajin, Pojam odgovornosti u Hansa Jonasa i Hannah Arendt, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije (2/2016), str. 33-38; stručni rad
- RADIĆ, Stjepan, Mirela Ivanković, Mimetička teorija Renéa Girarda i njezine implikacije s obzirom na čovjeka i kulturu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije (7-8/2016), str 61-67; stručni rad


*Ø  ** Eseji/Uvodnici

- RADIĆ, Stjepan, Ponovno buđenje vrlina: ili zašto je došlo vrijeme da im se vratimo?, u: OKNO – Osječke katoličke novosti 20 (1/2007), str. 2-3.
- RADIĆ, Stjepan, Paradoks suvremene tolerancije: moralni relativizam kao ideal!?, u: OKNO – Osječke katoličke novosti, 21 (2/2007), str. 2-3.
- RADIĆ, Stjepan, Božić kao događaj smisla: Logos nasuprot Kaosu, u: OKNO – Osječke katoličke novosti 22 (3/2007), str. 2-3.
- RADIĆ, Stjepan, Smisao patnje u kršćanskoj perspektivi, u: OKNO – Osječke katoličke novosti, 23 (1/2008)., str. 2-3.
- RADIĆ, Stjepan, Pojam iščekivanja Kristova dolaska u pavlovskom smislu, u: OKNO – Osječke katoličke novosti, 25 (3/2008), str. 2-3.
- RADIĆ, Stjepan, Kršćaninovo razlikovanje duhova kao istinski doprinos rasvjetljavanju svakidašnjice, u: OKNO – Osječke katoličke novosti 26 (1/2009), str. 2-3.
- RADIĆ, Stjepan, Znanje obogaćeno mudrošću, omogućuje čovjeku da postane više čovjek, u: OKNO – Osječke katoličke novosti, 27 (1/2010), str. 2-3.
- RADIĆ, Stjepan, Uvodnik, u: Diacovensia 25 (1/2010), str. 9-11.
- RADIĆ, Stjepan, Vjera u žrvnju egzistencije, u: Svjetlo riječi, (1/2013), str. 18-21.
- RADIĆ, Stjepan, Dostojanstvo ljudske osobe u svjetlu slobode savjesti i slobodne vjere u: Diacovensia 21 (4/2013), str. 593-595.
- RADIĆ, Stjepan, Filozofija i egzistencija. O nakani vraćanja filozofije na njezin autentični put, u: Diacovensia 23 (2/2015), str. 141-143.
- RADIĆ, Stjepan, O dvadesetoj godišnjici nastanka i aktualnosti enciklike 'Fides et ratio' u: Diacovensia, 26 (1/2018), str. 5-8.


*Ø  **Tisak*

- RADIĆ, Stjepan, Darwin je bio otvoren za stvoriteljski zahvat, u: Glas Koncila, Godište XLVIII., br. 10 (1811/2009)), str. 8-9. – intervju
- RADIĆ, Stjepan, Činimo sve što možemo da bi smo predočili pravu narav svećeničkog poziva, u: Vjesnik đakovačko-osječke nadbiskupije, 6/2019., str. 76-79.- intervju


*Ø  **Sažeci znanstvenih skupova*


*Ø  **Recenzije knjiga*

- RADIĆ, Stjepan, Slavko Platz: Povijest filozofije I., Stari vijek: Grčka i rimska filozofija Đakovo 2005, u:Diacovensia 16 (2/2005), str. 363-370.
- RADIĆ, Stjepan, Philipa Foot: Die Natur des Guten, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2004., u: Fil. istraživanja 98 (3/2005); str. 755-760.
- RADIĆ, Stjepan, Hannah Arendt: O zlu, Naklada Breza, Zagreb 2006, u: Diacovensia 17, (1/2006), str. 169-174.
- RADIĆ, Stjepan, Nikolaj Berdjajev: Sudbina čovjeka u suvremenom svijetu, Verbum, Split 2007., u: Diacovensia 19 (1/2007), str. 191-199.
- RADIĆ, Stjepan, Klaus Dethloff, Ludwig Nagel, Friedrich Wolfram (prir.), Religija, moderna, postmoderna. Filozofsko teološka razmatranja, Biblioteka Speculatio, Zadar 2006, u: Diacovensia 20 (2/2007), str. 114-119.
- RADIĆ, Stjepan, Marko Josipović, Philosophia perennis, u: Vrhbosnensia XV (2/2011), str. 447-454.
- RADIĆ, Stjepan, Željko Senković, Aristotelova etika, u: Obnovljeni život 67 (1/2012), str. 131-135.
- RADIĆ, Stjepan, Ivan Šestak, Prilozi filozofiji o čovjeku, u: Diacovensia 21 (3/2013), str. 582-586.
- RADIĆ, Stjepan, Claude Lévi-Strauss, Antropologija i moderni svijet, u: Diacovensia 22 (3/2014), str. 405-409.
- RADIĆ, Stjepan, Krešimir Šimić, Ime Riječi, u Diacovensia 23 (2/2015), str. 241-243.
- RADIĆ, Stjepan, Vincenzo Paglia, Prijatelju koji ne vjeruje, u Bogoslovska smotra 85 (2/2015), str. 584-588.


*SUDJELOVANJE NA (MEĐUNARODNIM) ZNANSTVENIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA, KONGRESIMA…*

- RADIĆ, Stjepan, „Buđenje i obnavljanje aristotelovsko-tomističke perspektive etike kreposti u suvremenoj filozofiji i njen odnos prema normativnoj etici“. Međunarodni simpoziji KBF-a u Đakovu,„TEOLOGIJA U DIJALOGU S DRUGIM ZNANOSTIMA“ 19 - 21. 10. 2006.
- RADIĆ, Stjepan, „Die Tugenden der Dialogfähigkeit und der Toleranz als Triebkräfte der Demokratie und Menschenrechte“, Međunarodni znanstveni skup Inter-univerzitetskog centra Dubrovnik (IUC) i Hrv. fil. društva, „PHILOSOPHIE UND DEMOKRATIE/PHILOSOPHY AND DEMOCRACY“,  3. – 5. 9. 2007.
- RADIĆ, Stjepan, Mimetička teorija Rene Girarda i njene implikacije na društvo, Znanstveni skup Fakulteta za filozofiju i religijske znanost DI u Zagrebu Zagreb 15. 12. 2007.
- RADIĆ, Stjepan, „Mogućnosti i granice projekta 'Svjetski etos' u perspektivi dijaloga među religijama“, Međunarodni godišnji simpoziji Hrv. fil. društva „DANI FRANE PETRIĆA - FILOZOFIJA I GLOBALIZACIJA“ 21. - 24. 9. 2008.
- RADIĆ, Stjepan Filozofska pozadina djela Emerici Raffay-a, Tentamen publicum! E praelectionibus logicis a.r. ac cl.d. Emerici Raffay, ... quod in caesareo-regiae Academiae Zagrabiensis auditorio philosophico. Subibunt r.d. Dismas Turina, ... d. Mathias Kovachich, ... Anno MDCCLXXVII“. Međunarodni znanstveni skup Fil. fakulteta u Osijeku „300. GODIŠNJICA POČETKA VISOKOG ŠKOLSTVA U OSIJEKU“, Osijek, 26. 9. 2008.
- RADIĆ, Stjepan, „Rearistotelizacija suvremene etike“, Znanstveni skup „III. MEDITERANSKI KORJENI FILOZOFIJE“, Hrv. fil. društvo i Fil. fakultet u Splitu, 26. - 28. 3. 2009.
- RADIĆ, Stjepan, „Die Tugend der Freundschaft und Demokratie. Kann und in welchem Sinne die bürgerliche Tugend der Freundschaft zur demokratischen Bildung dienen?“ Međunarodni znanstveni skup Inter-univerzitetskog centra Dubrovnik (IUC) i Hrv. fil. društva, „PHILOSOPHIE UND DEMOKRATIE/PHILOSOPHY AND DEMOCRACY“, Dubrovnik, 31. 8. –  3. 9. 2009.
- RADIĆ, Stjepan, „O nekim aspektima političke filozofije kod Nikolaja Berdjajeva“, Međunarodni znanstveni simpoziji „IZABRANA PITANJA RUSKE RELIGIJSKE FILOZOFIJE“, KBF u Đakovu, 28.- 29. 9. 2009.
- RADIĆ, Stjepan, „Ist mein 'Ich' auf die bio-mentalen Processe zurückzuführen? Die Frage nach dem Selbst und die Herausforderung einer rein naturalistischen Deutung des Menschen, Međunarodni simpoziji „DANI FRANE PETRIĆA - PITANJE IDENTITETA“, Hrvatsko filozofsko društvo, Cres 19. – 22. 9. 2010.
- RADIĆ, Stjepan, Čovjekovo egzistencijalno uporište danas, Znanstveni skup (TPT), „Novi govor vjere kao odgovor na potrebe suvremenog čovjeka, KBF Zagreb, 25. - 27. 1. 2011.
- RADIĆ, Stjepan, Filozofija i evolucija. O nekim aspektima instrumentalizacije Teorije evolucije u svjetonazorske svrhe, Međunarodni simpoziji KBF-a  u Đakovu, Đakovo 14. -15. 10. 2011.
- RADIĆ, Stjepan, Nadići individualističku etiku, Znanstveni skup - Teološko-pastoralni seminar, KBF-a u Đakovu „Aktualnost Pastoralne konstitucije Gaudium et spes“, Đakovo, 11. – 13. 9. 2012.
- RADIĆ, Stjepan, Specifičnost Marxova stava naspram religije i konačnih pitanja. Jedan pogled iz kuta Tome Vereša, Međunarodni znanstveni skup „Misaona poputbina Tome Vereša“, Subotica 14. – 16. 12. 2012.
- RADIĆ, Stjepan, Kann man heute über Solidarität reden? Solidaritätstugend im Kontext der Globalisierung, Međunarodni znanstveni skup Inter-univerzitetskog centra Dubrovnik (IUC) i Hrv. fil. društva, „PHILOSOPHIE UND DEMOKRATIE/PHILOSOPHY AND DEMOCRACY“, Dubrovnik 2.-7. 9. 2012.
- RADIĆ, Stjepan, Suvremena tumačenja Aristotelove etike. Aristotel  u žrvnju partikularizma i univerzalizma, Simpoziji Filozofskog fakulteta u Osijeku „Dani praktičke filozofije“, Osijek, 17.-18. 1. 2013.
- RADIĆ, Stjepan, Fenomen slobode. Međunarodni znanstveni skup o 1700-toj obljet. Milan. Edikta i 1150. obljet. dolaska sv. braće Ćirila i Metoda u Panoniju, „Za slobodnu nas Krist oslobodi, Nova evangelizacija u svjetlu djelovanja svete braće Ćirila i Metoda“, Beograd, 18. – 20. 4. 2013.
- RADIĆ Stjepan, Die zeitgenössische Philosophie und Begriff der Seele. Ist eine philosophische Rede über Seele heute noch zu rechfertigen? Međunarodni godišnji znanstveni simpoziji Hrv. fil. društva  „Dani Frane Petrića, 'Perspektive filozofije'“, Cres 23. – 25. 9. 2013.
- RADIĆ, Stjepan, Filozofski naglasci u Diacovensia od 1993-2013, Znanstveni skup, „20-ta Obljetnica časopisa Diacovensia“, u organizaciji KBF-a u Đakovu, Đakovo, 20. 11. 2013.
- RADIĆ, Stjepan, Jesu li osjećaji u osnovi tjelesne ili duhovne manifestacije? Ljudska osjećajnost u žrvnju nekognitivizma i kognitivizma, Međunarodni znanstveni simpoziji, „Dominikanski studijski dani“ Trogir, 28. 8.–29. 8. 2015.
- RADIĆ, Stjepan Kosmopolitismus und gesellschaftliche (partikuläre) Werte. Međunarodni znanstveni skup Inter-univerzitetskog centra Dubrovnik (IUC) i Hrv. fil. društva, „PHILOSOPHIE UND DEMOKRATIE/PHILOSOPHY AND DEMOCRACY“, Dubrovnik, 30. 8. – 4. 9. 2015.
- RADIĆ, Stjepan, Etika vrlina i (duševno) zdravlje, Međunarodni godišnji znanstveni simpoziji Hrv. fil. društva - Zdravlje i kultura“, Cres, 20. – 26. 9. 2015.- RADIĆ, Stjepan, Zašto svaki ekološki pristup mora uključivati socijalnu perspektivu. Princip pravednosti i enciklika Laudato si? Znanstveni kolokviji o Enciklici pape Franje Laudato si', KBFĐakovo, Đakovo, 21. 10. 2015.
- RADIĆ, Stjepan, Temeljni socijalno-etički naglasci enciklike Laudato si'; Znanstveni kolokviji o Enciklici pape Franje Laudato si, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 19. 11. 2015.
- RADIĆ, Stjepan, Ontološka dimenzija čina u svjetlu grijeha i krivnje; Znanstveni skup: Teološko-pastoralni tjedan u Đakovu Aktualnost enciklike Gaudium et spes, Đakovo, 12-14. 9. 2016.
- RADIĆ, Stjepan, Die Frage nach der Bedeutung von moralischen Begriffen. Worüber wir reden, wenn wir über moralischen Begriffen reden? Međunarodni godišnji znanstveni simpoziji hrv. fil. društva „Dani Frane Petrića – Jezik i spoznaja“, Cres 25. 9.- 28. 9. 2019.
- RADIĆ, Stjepan, Zašto prosvjetiteljski projekt guranja religije na marginu društva, šteti u konačnici najviše samom društvu? Međunarodni znanstveni skup „Filozofija i religija – suvremene perspektive“ u organizaciji KBF-a u Zagrebu, Zagreb, 3. 12. 2016.
- RADIĆ Stjepan, Je li (Ja)stvo objektivni entitet ili tek konstrukt? Doprinos kršćanskog personalizma suvremenoj filozofiji duha, Znanstveni skup „Personalizam – jučer, danas, sutra“, FFDI Zagreb, 3. 12. 2017.
- RADIĆ Stjepan, Jesmo li u osnovi kreativna ili oponašajuća bića. Nekoliko crtica u prilog potonjem, Godišnji simpoziji Hrv. fil. društva, „Filozofija i stvaralaštvo“, Zagreb, 13.-15. 12. 2018.
- RADIĆ, Stjepan, Filozofija odgoja Michel de Montaigne-a. Kritičko suočavanje s ogledom „O odgoju djece, Godišnji simpoziji Hrv. fil. društva „Filozofija, obrazovanje i škola“, Zagreb 12. - 14. 12. 2019.


*POPULARIZACIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI*

- Predavanje na tribini, Smisao patnje i trpljenja u kršćanskoj perspektivi, Slav. Brod, 11. 6. 2007.
- Predavanje na „Zimskoj katehetskoj školi“ u organizaciji Nacionalnog katehetskog ureda Hrv. biskupske konferencije i Agencije za odgoj i obrazovanje. Naziv predavanja: „Odnos spoznaje vjere i čina“. Zagreb, 8. siječnja 2009.
- Predavanje na 37. susretu slijepih i slabovidnih osoba Đakovačko-osječke nadbiskupije. Naslov predavanja, Pojam sreće u kršćanskoj perspektivi, Đakovo, 10. 4. 2010.
- Edukativni seminar za djelatnike Caritasa, đakovačko-osječke nadbiskupije; naslov predavanja „Obitelj, prva škola kateheze za karitativnu djelatnost Crkve 15. 10. 2010.
- Predstavljanje zbirke pjesama „Vjerujem“ autorice Davroke Smoković; Vinkovci 28. 2. 2014.
- Okrugli stol svjetskog saveza mladih na temu Sloboda odgoj demokracija: Pretpostavke ostvarivanja dijaloga u pluralističkom društvu, održanog 17. 11. 2015. u Matici Hrvatskoj. Izlaganje na temu Demokracija i vrline.
- Predavanje na temu: „Milosrđe i (pri)sjećanje: O milosrđu kao uspostavi novog odnosa s prošlim“, Osijek, 11. 3. 2016., u organizaciji Udruženja kat. Intelektualaca Osijek,
- Organizacija festivala znanosti na KBF-u u Đakovu 9. 4. 2019. s prigodnim uvodnim predavanjem;
- Predavanje povodom svj. Dana ljudskih prava na temu „Vukovar i ljudska prava“, Osijek 10. 12. 2019., u organizaciji Udruženja katoličkih intelektualaca Osijek.


*SUDJELOVANJE U MEĐU/NARODNIM I/LI INSTITUCIJSKIM PROJEKTIMA I ZNANSTVENIM ISTRAŽIVANJIMA*


*MEĐUNARODNO ČLANSTVO I SURADNJA*

1. Član europskog društva za katoličku teologiju – Hrvatska sekcija (od 2016-)


NACIONALNO ČLANSTVO I SURADNJA

1. Član UO Hrvatskog filozofskog društva (2008-2010.)
2. Član sveučilišnog savjeta, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (2014 - 2018.)
3. Član Matice Hrvatske (od 2010-)
4. Predsjednik Etičkog odbora Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku (od 2018-)
5. Član Upravnog odbora osječkog ogranka Hrvatske paneuropske unije (od 2018-)


*Znanstveno-organizacijski odbori*

 1. Predsjednik odbora za organizaciju Međunarodnog simpozija „Ruska religijska filozofija“ (Đakovo 2009.)
 2. Predsjednik odbora za organizaciju Međunarodnog simpozija „Nacionalni i religiozni identitet Hrvata u Jugoslaviji (1. 12. 1918. – 1945. – 1990.) (Đakovo 2018.)


*Nastavni kolegiji (u neto satima)*


Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

AKADEMSKA GODINA - 2019./2020.

Naziv kolegija

Godina
studija

Semestar

Tjedno
sati

Nastavnih
sati

Norma sati

Povijest filozofije, I. stari vijek

I.

z.

2

30

60

Povijest filozofije, II. srednji vijek

I.

lj.

2

30

60

Kozmologija

I.

lj.

2

30

60

Etika

II.

z.

2

30

60

Povijest filozofije IV: suvremena filozofija

II.

lj.

2

30

60

Filozofija Medija – izborni

III.

z.

1

15

30

Seminar: Izabrana pitanja hrvatske fil. baštine

II. i III.

z.

1

15

22,5

UKUPNO:

12

180

352,5

 

Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Poslijediplomski doktorski studij kulturologije

Akademska godina

Naziv kolegija

Ukupno
nastavnih sati

Ukupno
norma sati

2019./2020.

Etika i istraživanje (Doktorska škola Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku)

15

45

 

 

 

 

UKUPNO:

15

45


*Mentorstvo završnih radova*


Završni diplomski radovi:      

  1. JOKIĆ, Mato, Tematiziranje povijesti u filozofiji Nikolaja A. Berdjajeva, Đakovo, 2011. (Sumentorstvo s izv. prof. dr. V. Dugalićem).
  2. ŽIVIĆ, Ivan, Odnos pojedinca i društva u djelima Ericha Fromma, Đakovo, 2011. (Sumentorstvo s izv. prof. dr. V. Dugalićem)
  3. TOTIĆ, Ana, Temeljni aspekti političke filozofije Hannah Arendt s obzirom na zločin protiv ljudske slobode, Đakovo, 2011.
  4. MARIJANOVIĆ, Ana, Psihologija religioznosti i logoterapija. Primjer: Viktor E. Frankl, Đakovo, 2012.
  5. TOLIĆ, Mirela, Filozofsko-antropološko poimanje žrtve: Girard i Bruckner- analiza i usporedba, Đakovo, 2012.
  6. MATAS, Josip, Temeljna polazišta egzistencijalne filozofije. Primjer: Jean Paul Sartre i Albert Camus, Đakovo, 2012. 
  7. MASLAĆ, Suzana, Eksplikacija Heideggerova nauka o fenomenologiji religije u izabranim djelima, Đakovo, 2012.
  8. HOLEŠ, Danijel, Aristotelovsko-tomistička koncepcija političke zajednice, Đakovo, 2012.
  9. ŠAJIN, Gabrijela, Etička misao u djelima Hannah Arendt, Đakovo, 2014.
  10. RADINSKI, Leonel, Razumski elementi ćudorednosti kao put do ekstatične kontemplacije u filozofiji Solovjeva i Tolstoja, Đakovo, 2018.
  11. SUBOTIĆ, Petar, Søren Kierkergaard i kršćanski egzistencijalizam, Đakovo, 2019.
  12. MILJANIĆ, Ante, Friedrich Nietzsche i problem žrtve. Negiranje smisla patnje i trpljenja u perspektivi višeg dobra u filozofiji Friedricha Nietzschea, Đakovo, 2019.


U sumentorstvu s Josipom Bošnjakovićem sudjelovao u vođenju sljedećih završnih, dipl. radova:

  1. HORVAT, Valentina, Integrativni pristup osobi nakon Cerebrovaskularnog inzulta, Đakovo, 2014.
  2. DOŠEN, Marijana, Religioznost i duševno zdravlje, Đakovo, 2015.
  3. MIKEREVIĆ, Ana, Važnost dušebrižništva u suvremenom svijetu, Đakovo, 2017.
  4. MILJKOVIĆ, Eda, Anksioznost. Egzistencijalni strah ili grijesi protiv krjeposti ufanja, Đakovo, 2017.
  5. PETRIČEVIĆ, Bernarda, Problematika alkoholizma s posebnim naglaskom na alkoholizam među mladima, Đakovo, 2018.
  6. TARLE, Andrea, Psihološko-terapeutski pristup djeci s poteškoćama u razvoju: mentalna retardacija i autizam, Đakovo, 2018.


Doktorski radovi (završeni):

1. HULJEV (r. VRANJEŠ), Antonija, Uloga romana i bajki Ivane Brlić Mažuranić u oblikovanju odgojnih vrijednosti, Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, 2018. (Mentorica/komentor: prof. dr. sc. Vesna Mlinarević/izv. prof. dr. Stjepan Radić


Doktorski radovi (u tijeku)

1. MASLAĆ, Suzana, Osoba i vjera u filozofiji Bernarda Weltea, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (mentor izv. prof. dr. Stjepan Radić)

 

 

 

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.