Dr. sc. Vladimir Dugalić

Dr. sc. Vladimir Dugalić

Izv. prof. dr. sc. VLADIMIR DUGALIĆ rođen je u Osijeku 1965. godine. Osnovnu i prva dva razreda srednje škole završava u rodnome gradu, a treći i četvrti razred na Biskupijskoj gimnaziji "Josip Juraj Strossmayer" u Đakovu, gdje maturira 1983. godine. Iste godine upisao je filozofsko-teološki studij na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu te je nakon položenoga propisanog programa studija diplomirao 1989. godine. Iste godine zaređen je za svećenika i nakon jedne godine pastoralnog rada u župi Sv. Mihaela arkanđela u Donjem Miholjcu te župi Preslavnog Imena Marijina u Osijeku III, odlazi u Hrvatski papinski zavod sv. Jeronima u Rimu na poslijediplomski studij iz moralne teologije. Specijalizaciju iz moralne teologije pohađao je na Papinskom lateranskom sveučilištu - Akademiji Alfonzijani, gdje je 1993. godine magistrirao, a 2001. godine i doktorirao obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom La religiosità popolare e la formazione della coscienza. L’analisi dei libri di preghiere in lingua croata nella Slavonia (Croazia) dal 1850 fino al 1918. (Pučka religioznost i formacija savjesti. Analiza molitvenika na hrvatskom jeziku objavljenih u Slavoniji (Hrvatska) od 1850. do 1918. godine).

Od jeseni 1995. započeo je predavati kolegije iz moralne teologije i socijalnog nauka Crkve za potrebe Teologije u Đakovu. Tijekom ovih godina predavao je gotovo sve kolegije iz moralne teologije, a posljednjih nekoliko godina uglavnom sljedeće: Osnovna moralna teologija I. i II., Teološka socijalna etika, traktat De poenitentia, izborni kolegij Svetost života i odgovorno roditeljstvo, a povremeno i Socijalni nauk Crkve. Od uspostave Fakulteta 2005. godine obnaša službu prodekana (od 2005. do 2010. za nastavu, a od 2010. za znanost) te predsjednika Katedre moralne teologije. U rujnu 2010. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Osim u Đakovu, predaje i na poslijediplomskom studiju moralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, potom na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku te na Veleučilištu u Vukovaru.

Sudjelovao je u dva znanstveno-istraživačka projekta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Teološko fundiranje solidarnosti u hrvatskom društvu (voditelj projekta prof. dr. sc. Stjepan Baloban) i Supsidijarnost u hrvatskom društvu (voditelj projekta prof. dr. sc. Stjepan Baloban) te u znanstveno-istraživačkom projektu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života (voditelj projekta prof. dr. sc. Pero Aračić). Sudjeluje u radu brojnih vijeća i etičkih povjerenstava među kojima je vrijedno istaknuti članstvo u Upravnom odboru Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK, potom u Vijeću za katehizaciju i Komisiji „Iustitia et pax“ Hrvatske biskupske konferencije kao i članstvo u Društvu socijalnih etičara Srednje Europe sa sjedištem u Beču. U Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji voditelj je Ureda za promicanje socijalnog nauka Crkve i društvena pitanja. Od 2000. do 2008. godine bio je glavni urednik znanstvenog časopisa Diacovensia KBF-a u Đakovu, a od 2002. do danas obnaša službu glavnog urednika stručnog pastoralnog mjesečnika Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije.

Bibliometrija
I. Knjige
1. La religiosità popolare e la formazione della coscienza. L’analisi dei libri di preghiere in lingua croata nella Slavonia (Croazia) dal 1850 fino al 1918. Pars dissertationis, Đakovo, 2002., 194 str.
2. Božji trag u stvorenom. O kršćanskom poimanju dostojanstva ljudske osobe pred izazovima antropoloških paradigmi današnje bioetike i Projekta ljudski genom, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu (Biblioteka Diacovensia – Studije 15), Đakovo, 2010., 232 str.

II. Znanstveni radovi
1. Mulihovi molitvenici, Radovi međunarodnog znanstvenog skupa "Isusovac Juraj Mulih (1694.-1754.) i njegovo doba" (Zagreb 25. i 26.XI.1994.), u: Vrela i prinosi 21 (1996./1997.), str. 81-107. (izlaganje na znanstvenom skupu)
2. Nacionalno bogatstvo: opće dobro svih građana ili prigoda za bogaćenje pojedinaca?, u: S. Baloban (uredio), Hrvatski identitet u Europskoj uniji, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve - Glas Koncila, Zagreb, 2003., str. 197.-227. (izvorni znanstveni rad)
3. Neke oznake solidarnosti u katoličkoj socijalnoj misli u Hrvatskoj od 1900. do 1945. godine, u: Bogoslovska smotra 74 (2004.), br. 2, str. 493.-538. (izvorni znanstveni rad)
4. Kršćanski Caritas i socijalna politika, u: Diacovensia XII (2004.), br. 2 (14), str. 241.-302. (izvorni znanstveni rad)
5. Politička traganja Crkve u Hrvatskoj (1989.-2007.), u: Bogoslovska smotra 77 (2007.), br. 2., str. 483.-539. (izvorni znanstveni rad)
6. Privatizacija društvenog/državnog vlasništva - (ne)uspjeli tranzicijski proces, u: Diacovensia XV (2007.), br. 1 (19), str. 103.-154. (izvorni znanstveni rad)
7. Između svetosti i grešnosti. Lik svećenika - službenika sakramenta pomirenja u svjetlu poslijesaborskih dokumenata, u: I. Raguž, I. Džinić (ur.), Iščekivati i požurivati dolazak Dana Gospodnjeg. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Peri Aračiću prigodom 65. obljetnice života, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu (Biblioteka Diacovensia - Studije 14), Đakovo, 2009., str. 367.-387. (pregledni rad)
8. Erfolg oder Misserfolg der Sexualerziehung in Kroatien?, u: K. Glombik (ur.), Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, Opole, 2010., str. 39.-47. (pregledni rad)
9. Utjecaj pohađanja mise na kvalitetu bračnog života. Rezultati znanstveno-istraživačkog projekta "Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života", u: Bogoslovska smotra 80 (2010.), br. 4., str. 1061.-1082. (izvorni znanstveni rad)
10. Medicinska etika u svjetlu kršćanske antropologije, u: S. Fatović-Ferenčić - A. Tucak (ur.), Medicinska etika, Medicinska naklada, Zagreb, 2011., str. 61.-81. (sveučilišni udžbenik)

III. Stručni radovi
1. Štovanje Blažene Djevice Marije u svetištima Đakovačke i Srijemske biskupije, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXVI (1988.), br. 5, str. 94.-97.
2. Suvremenost pitanja pučke pobožnosti, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXVIII (1990.), br. 10, str. 167.-170.
3. Duh Sveti u životu kršćana, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXIX (1991.), br. 6, str. 106.-107.
4. Put kršćanske etike, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXX (1992.), br. 12, str. 159.-161.
5. Rad i kršćanstvo, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXX (1992.), br. 3-4, str. 31.-32.
6. Sjaj Istine - Izazov našem vremenu? Osvrt na encikliku Veritatis splendor Ivana Pavla II., u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXII (1994.), br. 2.3.4.5.6, str. 39-41. 57. 81. 111. 151.
7. Osobna savjest i crkveno Učiteljstvo, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXII (1994.), br. 10, str. 247.-248.
8. Antropološko-teološki temelji pučke religioznosti, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXIII (1995.), br. 5, str. 231.-232.
9. Mise za pokojne u svjetlu današnje teologije, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXIV (1996.), br. 1, str.40-44.
10. Crkva i društveni život, u: Kršćanski poziv i služenje, Biskupski ordinarijat Đakovo, Đakovo, 2001., str. 83.-94.
11. Volonterske udruge vjernika-građana u civilnom društvu, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXIX (2001.), br. 4, str. 252.-258.
12. Društveni nauk Crkve - teologija ili ideologija?, u: OKNO - Osječke katoličke novosti I (2002.), br. 1, str. 20.
13. "Mir na zemlji" - Katolička povelja o ljudskim pravima, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXXI (2003.), br. 11, str. 729.-733.
14. Spremnost na rješavanje svih problema pokazat će iskrenost isprika, u: Glas Koncila XLII (2003.), br. 38 (1526), str. 8.-9.
15. Zauzimanje za "pravo na život", u: Glas Koncila XLII (2003), br. 45 (1533), str. 11.
16. Obitelj - put Crkve i naroda, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXXII (2004.), br. 2, str. 120.-125.
17. Nadići individualističku etiku - imperativ za vjernike u današnjem društvu, u: OKNO - Osječke katoličke novosti III (2004.), br. 2 (12), str. 24.-25.
18. Imamo li pravo na štrajk, u: OKNO - Osječke katoličke novosti III (2004.), br. 3 (13), str. 18.-19.
19. Kratki prikaz života te učiteljske i pastirske službe pape Ivana Pavla II., u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 133 (2005.), br. 4, str. 283.-289.
20. Bibliografija radova u Vjesniku Đakovačke i Srijemske biskupije od 1995. do 2005. godine, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 133 (2005.), br. 12, str. 977.-1008.
21. Crkva i socijalni nauk, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 135 (2007.), br. 6, str. 486.-490.
22. Crkva podržava program zdravstvenog odgoja Udruge "Grozd", razgovor s povodom: za i protiv, u: Inter nos, list učenika gimnazije A. G. Matoša u Đakovu 9 (2007.), str. 18.-19.
23. Izazovi današnjeg zadrugarstva u Hrvatskoj, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 135 (2008.), br. 4, str. 355.-358.
24. Odnos između Crkve i društva, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije CXXXVII (2009.), br. 2, str. 153.-155.

IV. Zbornici i monografije (uredio)
1. Spe et labore, zbornik o 65. godišnjici života i djelovanja mons. dr. sc. Marina Srakića, biskupa đakovačkog i srijemskog, Teologija u Đakovu (Biblioteka Diacovensia - Studije 4), Đakovo, 2003., 452 str.
2. Sveti Otac Ivan Pavao II. u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji, monografija, Biskupski ordinarijat, Đakovo, 2004., 288 str.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.